Diari NO TAN A PROP.

Al Baix Maestrat aboquem al mar les aigües residuals sense la depuració mínima legal. Havíem de tenir una depuradora amb data límit a l'any 2000 i ens la neguen malgrat que fa més de vint anys que paguem al rebut d'aigua un canon valencià de sanejament per una depuració que no es fa. A més incomplim la Directiva 91/271. Ja n'hi ha prou de tirar merda al mar.

Banderes negres 2007. Bandera negra per a Peníscola. juliol 13, 2007

L’informe Banderas Negras 2007 torna a fer palés la manca de depuradores a tota la costa del Baix Maestrat. Ni Vinaròs, ni Benicarló, ni Peníscola ni Alcossebre tenen depuradora i aboquen les seues aigües residuals al mar sense la depuració mínima legal.
Per a una població total de més de 126000 habitans no hi ha ni tan sols una depuració primaria.
De Peníscola dedica més d’un full, i diu:
En aquest municipi s’està produint un desenvolupament urbanístic espectacular, exemple de model insostenible de desenvolupament. Sense tenir construïda la depuradora, que segons la Directiva 91/271/CE devia estar construïda per a abans del 1 de gener de 2001, se segueixen autoritzant nous projectes urbanístics. Un obsolet Pla General Ordenació Urbana, de 1977, serveix a l’Ajuntament de Peñíscola com argument per a concedir llicències urbanístiques per a edificar i urbanitzar sense tenir en compte els nous canvis legislatius de rang superior i aplicació directa, com la qual impedeix edificar en els cims de les muntanyes, la destrucció del paisatge, la interconexió de les noves actuacions, la no saturació de les infraestructures existents, i un llarg etc. Aquest antic Pla serveix als urbanizadors per a guanyar sentències judicials sorprenents que permeten edificar dintre d’àrees naturals protegides com el Parc Natural de Serra d’Irta o la marjal de Peníscola.
Banderes Negres per a Peníscola

Platja Sud. La Bandera blava Li ha estat denegada un altre any més, malgrat els esforços de l’Ajuntament a millorar els serveis de la platja, com la neteja o vigilància. Els aspectes negatius més importants són la urbanització costanera de forma agressiva i masificada, l’agressivitat paisajística, la urbanització en l’àmbit d’influència del parc Natural de Serra d’Irta. Actualment hi ha un projecte per a urbanitzar 2 milions de m2, en el PAI Golf-Sud, situat en l’àmbit d’influència del Parc Natural de Serra d’Irta. L’Ajuntament ha tornat ha tramitar aquest projecte reduint la seva edificabilitat, després d’haver estat rebutjat per la Conselleria. També hi ha un projecte d’urbanitzar el cim de les Atalaies, on es projecten milers d’habitatges sense tenir connexió amb infraestructures municipals. Suposa una greu agressió paisajística. Projecte de Port esportiu, PAI Racó Calent. L’Ajuntament va anunciar la intenció d’apoyar la construcció d’un port esportiu amb 900 amarres per a grans iots. Tots aquests projectes es plantegen sense construir prèviament les infraestructures viàries necessàries. L’actual via d’accés, el camí del Pebret, és molt estret i perillós. A més, l’emissari submarí es va haver de reparar l’any passat. Surt de l’ajuntament per la platja Sud cap al mar i prop de la Reserva Marina del Parc Natural de Serra d’Irta.
Platja Nord. La platja va ser regenerada a la fi dels anys 90, amb una inversió de 30 milions d’euros. La sorra que es va col·locar era procedent de maxaqueig i presenta una baixa permeabilitat. Per això alguna urbanització ha tingut problemes d’inundacions, al no poder evacuar l’aigua de la pluja per la costa. La marjal de Peñíscola, zona humida protegida, contínua sent envaïda per noves construccions, basant-se en l’antic Pla General. En la marjal hi ha un projecte urbanístic que ignora el barranc de Moles i que ha estat aprovat sense el preceptiu informe d’inundabilidad, ja que està en una zona declarada inundable pel PATRICOVA i els veïns han hagut de plantejar un contenciós administratiu, pel risc d’inundacions en cas d’avinguda.
Mas de Conill, Fardatxo (muntanyes de Peñíscola). Urbanització de més de 6 milions de m2 amb dues PAI, l’Alt Fardatxo i Peñíscola Hills. Es projecta construir milers d’habitatges amb dos camps de golf en un àrea actualment deshabitada, i escasamente antropizada. D’altra banda està el projecte del complex de construcció d’un macro abocador que donarà servei a 49 municipis a 400 metres del PAI Peñíscola Hills i a 800 metres del PAI Alt Fardatxo. S’han presentat al·legacions contra el macroabocador per l’alt risc de contaminació dels aqüíferos que té al situar-se sobre una zona geológicament cárstica i amb importants reserves d’aigua de qualitat. El macroabocador, malgrat costar la licitació, no té depuradora per a les seves lixiviats. El projecte està promogut per un Consorci de Residus de la Zona I. El representant de Peníscola va votar a favor d’aquesta ubicació, a pesar que afectaria per proximitat a les milers d’habitatges que es projecten construir en el seu entorn proper.
Punts Negres
-Port esportiu en Peñíscola. En el DOGV nº 5093, de 15 de setembre de 2005, es va publicar la resolució relativa a la informació pública conjunta de l’estudi de viabilitat i de l’estudi d’impacte ambiental d’un port esportiu en Peñíscola, promogut per la mercantil Marina Racó Calent, S.A. El port esportiu projectat se situarà en un tram litoral rocoso de la Serra d’Irta (en fase de degradació i especulació urbanística), a escassa distància de dos enclavaments d’alt valor ecològic, el Parc Natural de la Serra d’Irta i la zona humida del marjal de Peñíscola. Ambdós paratges són de gran importància ecològica a nivell europeu i els seus importants valors naturals i biològics, els han fet merecedores de la seva actual protecció legal. Sense dubte, el nou port i l’activitat que es derivarà d’ell, afectarà als dits espais protegits i a altres trams costaners no protegides de la Serra d’Irta, a causa de fenòmens de destrucció d’hàbitats i les seves espècies associades, urbanització i formigonat d’àmplies zones, generació de contaminants, impactes acústics, canvis en els processos geodinámics costaners, etc.
Urbanització a Torre La Sal. Benicarló, Vinarós, Peñíscola i Alcossebre Aquests municipis incompleixen la normativa de la Unió Europea ja que no existeixen estacions de tractament primari, i solament s’han construït estacions de pretratamiento que trituran les restes per al seu bombament al mar.
La depuradora de Vinaròs està en fase de construcció però no disposa de tractament terciari pel que les aigües una vegada depurades no podran ser reutilitzades Punt Negre ? Benicarló, Vinaròs, Peñíscola i Alcossebre. Aquests municipis només tenen pretratamiento i conducció de l’abocament al mar a través de l’emissari. Els rendiments no vénen reflectits. Per a un total d’aprox. 126.000 habitants no existeix ni tractament primari ni secundari. a la pàgina 56 i seguents de l’informe.
Els ecosistemes costaners es troben en l’actualitat en una situació molt delicada. Les diferents agressions, problemàtiques i disfunciones en el funcionament de les seves estructures tròfiques es van reproduint i estenent al llarg de les diferents franges costaneres de l’Estat espanyol. Igual que succeeix amb els grups de cèl·lules tumorales, en la metástasis, que s’escampen pel cos i s’allotgen en llocs distints a aquell en el qual es va originar el tumor cancerígen. La metástasis es caracteritza per un creixement desorbitat, desproporcionat, en totes les adreces i a gran velocitat. Les diferents problemàtiques o cèl·lules tumorales presents en la costa i que ocasionen un greu dany en l’equilibri dels ecosistemes litorals i dels recursos que ofereix per al ser humà són: l’ocupació massiva de la franja costanera (noves residencials, complexos turístics, …); la interrupció o modificació de la dinàmica litoral i sedimentaria, el que desconfigura la costa i agreuja el problema d’erosión costanera (dics, escolleres, ports, passejos marítims…); l’artificializació de sòl per a la creació de nous assentaments, noves infraestructures de transport, o per a l’agricultura intensiva; el balafiament de recursos naturals consumits per la població, sobretot aigua i sòl; la degradació d’hàbitats i paratges naturals d’alt valor ecològic i d’interès per a activitats humanes com la pesca; … Totes aquestes problemàtiques ens estan deixant la costa cada vegada més descofigurada, amb una pèrdua de paisatge sense precedents i amb greus problemes a solucionar, com poden ser l’erosión costanera, l’eutrofización d’aigües, la decadència de l’activitat pesquera, l’aparició de plagues, o la pèrdua d’identitat dels pobles costaners. Descarregar PDF – 1.4 MB Informe Banderas Negras 2007
Bon exemple de l’evolució metastásica dels problemes en la costa és el problema urbanístic associat al desenvolupament turístic residencial. Originalmente aquest model es va assentar en la Costa del Sol i la franja del País Valencià el que ens ha deixat algunes zones en una situació dramàtica, com la Bandera Negra atorgada al municipi de Marbella, província de Màlaga, on trobem el 100% de la costa ocupada. Doncs bé, aquest model turístic residencial de molt escassa qualitat turística i amb greus conseqüències socioambientales s’està expandint aceleradamente en els últims anys arribant a colonizar zones en les quals aquestes cèl·lules tumorales abans no s’havien vist representades. Aquest és el cas de la costa gallega, costa en la qual en els pròxims 10 anys es prevee l’ocupació de 22 milions de metres quadrats i en la qual es projecten 800.000 nous habitatges. També és el cas del Concejo de Llanes, a Astúries, on el qual el Pla de Gestió i Ordenació Urbana, PGOU, contempla la construcció de 15.000 habitatges en un concejo amb 13.212 habitants. El PGOU ha estat denunciat per nombroses irregularitats i anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia d’Astúries (TSJA) a l’abril de 2007, encara que la sentència ha estat recorregut per l’Ajuntament de Llanes. L’evolució metastásica costanera també és la proliferació de ports esportius, infraestructures que tenen greus efectes nocius sobre la salut dels ecosistemes confrontants i que ocasionen seriosos problemes erosius sobre la costa i desconfiguren la seva fisiografía. Aquest model ha tingut la seva principal esplendor en la costa catalana, on el nou pla de ports no ajuda gens a solucionar el greu problema d’erosió i pèrdua de sorra en les seves platges, ja que es prevee l’habilitació de 6.000 nous amarres. Aquest model de creació de noves infraestructures portuàries torna a reproduir-se en la franja Cantábrica, com és el cas de la construcció del nou port esportiu de Laredo, Cantàbria, les obres del qual han començat amb el farciment de la zona de plataforma d’abrasión del Cant de Laredo. El nou port tindrà una capacitat de 1.095 embarcacions, 240 places d’aparcament, i englobarà una zona esportiva de 113.000 metres quadrats i una zona pesquera de 79.000 metres quadrats. Aquesta obra suposa un greu impacte paisajístic, ja que la construcció d’aquest port suposa una profunda modificació en l’entorn de la platja de la Salve i una pèrdua important de naturalitat de la mateixa a causa de la localització i a les dimensions del nou port. Un altre bon exemple és l’amenaça dels passejos marítims, els quins creen una barrera artificial en la primera línia de costa que deixa les platges totalment al descobert enfront dels temporals i que augmenta el poder erosiu de l’onatge incident en la costa. Aquest model es va instaurar en un inici, de nou, a la costa País Valencià i la Costa de Sol, però s’ha exportat a llocs del Cantábrico, com Astúries o Galícia, on la Direcció general Costes va a invertir 10 milions d’euros en aquestes infraestructures. L’alt grau d’incompliment de la Llei de Costes és un altre símptoma de la metástasis costanera. Una llei que es va redactar amb el teòric objectiu de garantir a tota la ciutadania l’ús i gaudeixi d’un ben comú, la costa i el seu entorn. Però, a dia d’avui, no està sent tot l’eficient que hagués de com reflectim en aquest informe, ja que detectem infraccions de particulars, promotors privats i de totes les administracions representades en la franja litoral. Els casos més descarats són la invasió de la Servitud de Trànsit en La Mànega del Mar Menor (Múrcia) i la recalificació de 5.000.000 de metres quadrats de domini Públic Marítim Terrestre en la zona de les Aletes, Badia de Cadis, mitjançant un conveni amb fins especulatives entre la Junta d’Andalusia i el Ministeri de Medi ambient. Un altre problema metastásic són els abocaments que arriben al mar per diferents fonts, problema especialment sensible en zones amb poca circulació d’aigua, com pot ser el Mediterrani en general i la llacuna del Mar Menor en particular. Aquests abocaments ocasionen problemes locals d’eutrofización d’aigües. Quant a problemàtiques per contaminació industrial volem reflectir en aquest resum els diversos episodis de contaminació trobats en les Rigui de Suances i en la Rigui del Carmen, Cantàbria, on aquests abocaments ha ocasionat problemes molt greus sobre la pesca de la zona, reduint-se aquesta activitat notablement. Sobre la depuració d’aigües residuals urbanes cal denuciar en veu alta que a dia 12 de juliol de 2007, la totalitat de les comunitats autonòmiques costaneres presenten greus deficiències en el sistema de depuració i sanejament de les seves aigües. Aquest problema es veu agreujat per la forta pressió i desenvolupament immobiliari en aquesta franja. Cal recordar-li a les administracions que han de complir la Directiva 91/271/CEE de la Unió Europea sobre el Tractament de les Aigües Residuals Urbanes, aprovada en el llunyà maig de 199. Aquesta directiva urgeix als estats membres a prendre les mesures per a assolir que totes les aigües residuals siguin adequadament recollides i sotmeses a tractaments abans de ser abocades. A més marca diversos objectius, depenent de la grandària de les poblacions, que s’han de complir entre l’any 1995 i el 2005. Amb caràcter general, la Directiva estableix dues obligacions clarament diferenciades: en primer lloc, les aglomeracions urbanes haurien de disposar, segons els casos, de sistemes col·lectors per a la recollida i conducció de les aigües residuals; i, en segon lloc, es preveuen distints tractaments als quals haurien de sotmetre’s dites aigües abans del seu abocament a les aigües continentals o marítimes. El Real Decret Llei 11/1995 sobre Tractament d’aigües residuals urbanes del 28 de desembre va adaptar al nostre dret intern la Directiva 91/271/CEE. Encara que és veritat que el termini per al compliment d’aquest objectiu se situa en l’any 2015. Davant el greu estat en el qual es troben els ecosistemes litorals, l’esquilmació i deterioració dels recursos reinantes en la franja costanera, el greu incompliment de les diferents normatives i el continu avanç de les diferents problemàtiques a altres punts de la costa, Ecologistes en Acció sol·licita que es prenguin mesurades d’urgència per part de les diferents administracions per a frenar així el “procés de metástasis costanera”:
* Una moratòria urbanística en el litoral fins que es dugui a terme un veritable estudi de la capacitat de càrrega del territori, analitzant veritablement l’impacte paisajístico, la deterioració i erosión, la pèrdua de coberta vegetal, i, sobretot, els recursos hídricos reals i disponibles. Tot això no pot dur-se a terme més que en l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA), que s’ha d’exigir a empreses i ajuntaments, i que ha de tenir una avaluació per part de l’administració ambiental molt més rigorosa i seriosa que la qual es realitza actualment, convertida per als promotors en un tràmit o paperassa més.
* Moratòria de nous ports esportius fins que no s’hagi aprovat un Pla de Ports que conti amb el consens de les administracions amb competència en la matèria, especialment la Direcció general de Costes del Ministeri de Medi ambient i les diferents Conselleria amb matèries en Medi ambient de les Comunitat Autònoma, i amb la participació d’institucions com l’Institut Espanyol d’Oceanografía, Universitats, Confraries de Pescadors, associacions ecologistes, etc. Que el Ministeri de Medi ambient, a través de la seva Direcció general de Costes, deseche definitivament la realització d’actuacions de gran impacte ambiental a curt i llarg termini i de gran impacte econòmic a llarg termini. Aquest és el cas de la instal·lació de passejos marítims i d’obres de regeneracions de platges.
* En relació i com alternativa a la mesura anterior proposta. Sol·licitem que s’elaborin plans per a l’abandó i reculada de les principals infraestructures presents en la costa. El principal problema que ens trobem en la gestió costanera és el de l’erosión de la mateixa i l’ascens del nivell del mar a causa del canvi climàtic, per això Ecologistes en Acció considera que hauria de ser una prioritat de les administracions planificar i iniciar la retirada ordenada d’aquestes zones sensibles. En termes econòmics aquesta actuació representaria, a llarg termini, un cost sustancialmente menor que seguir amb actuacions ingenieriles com la construcció de dics i escolleras de protecció i farciments de sorra, denominades per les administracions com regeneracions de platges. Per al disseny d’aquests plans s’han de realitzar diverses iniciatives que s’estableixen en el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic i que es contradiuen clarament l’actuació de la Direcció general de Costes, com són:
- Desenvolupament de models de resposta morfodinámica i ecològica de les principals unitats de la costa espanyola sota distints escenaris de canvi climàtic.
- Posada en marxa de sistemes de seguiment i pren de dades sistemàtica de paràmetres per a la validació de models.
- Cartografía de la vulnerabilitat de la costa espanyola enfront de l’ascens del nivell del mar, sota distints escenaris de canvi climàtic: identificació, delimitació i inventariación de les àrees i elements més vulnerables per l’ascens del nivell del mar, i valoració ecològica dels mateixos. Part d’aquestes zones podrien permetre la formació de nous humedales costaners, que compensarien per desplaçament la previsible pèrdua dels quals siguin anegats.
Aquestes actuacions deuen realitzar-se de forma ordenada prioritzant les zones més sensibles: desembocadures fluvials (estuarios, rius, deltes, …), badies, llacunes costaneres, humedals, platges confinades, platges no confinades (tals com fletxes litorals o cordons de sorra adjacents a costes baixes).
* Planejament estatal sobre aigües residuals, amb objectius clars, actuacions definides i inversions suficients que assegurin que les infraestructures de sanejament i depuració compleixin amb els requisits de qualitat d’aigües establerts per la llei. Per a l’aprovació de nous plans d’ordenació del territori, davant la nova construcció d’habitatges, s’ha d’exigir la construcció paral·lela i efectiva de les infraestructures de depuració pertinents.
* Compliment de la legislació vigent tant regional, estatal i comunitària en matèria de protecció ambiental.
* Establiment de mecanismes de coordinació entre les diferents administracions amb competències en la franja litoral.

 

Informe anual "Destrucció a tota costa" 2006 Greenpeace sobre l’estat del litoral. juliol 12, 2007

Els ecologistes recorden que alguns projectes suposen multiplicar la població un 2.320%
L’organització ecologista Greenpeace es va sumar ahir a les nombroses organitzacions i institucions públiques i privades que situen al País Valencià al capdavant del desenvolupament insostenible en la Unió Europea. Segons les dades aportades pels ecologistes, s’han projectat 466.685 habitatges en el litoral, 16 camps de golf i 5 ports esportius que inclouen 2.514 amarres. Segons Greenpeace, els tribunals investiguen més de 800 causes relacionades amb l’urbanisme valencià. L’organització ecologista Greenpeace va situar ahir en la picota a l’urbanisme valencià en el seu informe anual «Destrucció a tota costa» corresponent a 2007 en el qual subratlla mitjançant un al·luvió de xifres que només enguany i malgrat la crisi immobiliària s’han presentat projectes urbanístics per a construir 466.685 habitatges a pobles costaners. Greenpeace sosté, que els projectes d’urbanització al País Valencià es conten «per milers, llançant enguany una xifra de 466.685 habitatges incloses en els plans urbanístics de les localitats costaneres a construir en els propers anys» i recorda que just abans de la celebració de les passades eleccions, la conselleria de Territori va donar llum verda a 200 Programes d’Actuació Integrada (PAIs). Els ecologistes destaquen les previsions urbanístiques de localitats com Torreblanca on es *preven 46.000 habitatges sobre una població actual de 5.650 persones (2.320%), els 47.800 habitatges previstes a Orpesa, capaces de suportar un increment poblacional del 1.860% o els 38.680 habitatges previstes a Guardamar del Segura que suposen un augment de població del 826%. En quant al Baix Maestrat, l
‘informe Destrucció a tota costa, al País Valencià, relata, entre d’altres, els greus impactes al litoral provocats per la contaminació que s’aboca des de terra al mar, principalment en forma d’aigües residuals urbanes i industrials. Encara que ja ho denunciarem al nostre propi informe, el prestigiós informe de Greenpeace torna a dir que hi ha nou municipis costaners de Castelló que incompleixen la Directiva europea de depuració d’aigües residuals -portem 2368 dies incomplint-la-: Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcossebre-Alcalà, Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Moncofa i Xilxes. Els quatre primers ni tan sols tenen estació depuradora, mentre que els cinc restants incompleixen els requisits que marca la directiva.

Destrucció a tota costa 2005 al Diari NO TAN A PROP
Destrucció a tota costa 2006 al Diari NO TAN PROP

Informe “Destrucción a toda costa” al País Valencià 2007.

Destrucción a toda costa 2007
Descargarregar informe complet
Resum de l’informe
English summary (resum en anglès)
Análisis por Comunidats Autónomes Informes d’anys anteriors:

Destrucción a toda costa 2006
Destrucción a toda costa 2005
Destrucción a toda costa 2004
Destrucción a toda costa 2003
Destrucción a toda costa 2002
Destrucción a toda costa 2001

Per comunitat autonomes:

- AndalucíaAndalucía 2007Andalucía 2006Andalucía 2005Andalucía 2004Andalucía 2003Andalucía 2002- Cantabria:Cantabria 2007Cantabria 2006Cantabria 2005Cantabria 2004 Cantabria 2003 Cantabria 2002- CatalunyaCatalunya 2007 Catalunya 2006 (cataláncastellano)Catalunya 2005 (cataláncastellano)Catalunya 2004Catalunya 2003, 1ª parte2ª parteCatalunya 2002- Euskadi Euskadi 2007Euskadi 2006 (euskeracastellano)Euskadi 2005 (euskeracastellano)Euskadi 2004 Euskadi 2003Euskadi 2002- Galicia Galicia 2007Galicia 2006 (gallegocastellano)Galicia 2005 (gallegocastellano)Galicia 2004 Galicia 2003, 1ª parte -2ª parte Galicia 2002- Illes Balears Illes Balears 2007Illes Balears 2006 (cataláncastellano)Illes Balears 2005 (cataláncastellano)Illes Balears 2004 Illes Balears 2003Illes Balears 2002- Islas Canarias Islas Canarias 2007Islas Canarias 2006Islas Canarias 2005Islas Canarias 2004 Islas Canarias 2003Islas Canarias 2002- Comunitat Valenciana:Comunitat Valenciana 2007Comunitat Valenciana 2006 (cataláncastellano)Comunitat Valenciana 2005 (cataláncastellano)País Valenciá 2004País Valenciá 2003, 1ª parte2ª partePaís Valenciá 2002- Principado de AsturiasPrincipado de Asturias 2007Principado de Asturias 2006Principado de Asturias 2005Principado de Asturias 2004 Principado de Asturias 2003 Principado de Asturias 2002- Región de Murcia Región de Murcia 2007Región de Murcia 2006Región de Murcia 2005Región de Murcia 2004 Región de Murcia 2003Región de Murcia 2002- Ceuta y MelillaCeuta y Melilla 2003

 

Sant Jordi més amenaçes, ara per a la regidora socialista. juny 29, 2007

Filed under: baix maestrat — notanaprop @ 8:20 pm

Altres casos a Sant Jordi que s’han publicat:

Per ser regidor davant el PP a alguns pobles del País Valencià, com a Sant Jordi, sembla que a més dels vots, cal ser una persona molt valenta. Desprès de diversos casos d’amenaçes de diversos tipus contra varies persones que s’han “atrevit” a opinar sobre la política local. Ara ha estat la regidora socialista María Rosa Cifre, la que ha sofert amenaçes, i aquesta ho ha denunciat públicament. Els fets denunciats i els anteriors haurien de fer reflexionar als veïns del Maestrat, en especial als de Sant Jordi, per fer alguna cosa i dir públicament JA N’HI HA PROU! en solidaritat a aquesta persona i a les altres que ha sofert l’atac d’un bàrbars radicals antidemòcrates que posen en perill la convivència ciutadana, i no callar més.
Ahir la valenta regidora socialista va llegir en veu alta la trascripció de tres trucades anònimes gravades pel seu contestador automàtic en el qual tres persones van tractar d’intimidar-la i coaccionar-la. La regidora percep en la veu dels amenazadores el to de l’odi. En roda de premsa va assegurar ahir sentir «por i angústia» davant les coaccions i amenaces rebudes cap a ella i els seus fills.

Les cintes amb les amenaces, que obren en poder de la Policia Judicial de Vinaròs i que estan sent investigades per a tractar de trobar als seus autors van ser gravades en el contestador a partir de les 19.45 hores i fins a les 23.05 i es van produir en la jornada en la qual la Junta Electoral endarrerí fins al 6 de juliol la conformació del Consistori de Sant Jordi a l’admetre a tràmit el recurs electoral presentat per Juli Domingo davant l’increment dels censos de la localitat, que ha passat de 508 veïns a 736 en tan sol quatre anys. Ahir els seus companys de partit del PSPV Ports-Maestrat van tancar files entorn a ella. El senador i president del partit en la comarca, Juan Bautista Cardona, va qualificar els fets d’intolerables i «gravísims en democràcia». «Des del mes d’abril se’ns nega qualsevol informació sobre l’augment en el cens. Les pressions i amenaces són conductes antidemocráticas i mafioses», va afegir el responsable socialista, que va demanar als responsables polítics del PP al fet que «públicament manifestin la seva condemna a les coaccions a la candidata i es desmarquin immediatament». Cardona va afegir que «la kale borroka sembla que només existeix al País Basc i aquí en aquesta comarca estem assistint a pressions a càrrecs triats democràticament i això no es pot permetre i s’ha de tallar i per això ho hem denunciat perquè es condemni amb rigurositat als culpables». Per la seva banda el diputat autonòmic i secretari comarcal Adolf Sanmartín va manifestar que la seva formació, que ha presentat denúncia en el Jutjat d’Instrucció número 3 de Vinaròs per aquests fets acudirà al Defensor del Poble per a sol·licitar el seu empar «ja que és inconcebible que un representant no pugui exercir». Sanmartín va exigir a Tena «com màxim responsable de la seguretat en Sant Jordi que investigui els fets de pressions, coaccions i assetjament a la representant socialista». El PSPV va assegurar que farà tot el màxim possible per a aclarir aquests fets que arrenquen amb el cuestionamient de l’increment espectacular dels censos.
Les amenaces
Les disferents trucades amb un to molt amenazant van directament a tractar d’inquietar a la regidora socialista. La primera d’elles assegura que «Mª Rosa anem a per tu. Et penediràs i sinó el teu, els teus fills. Traidora, vas a passar-ho malament. Ets molt dolenta i vas mal rectifica». Una altra d’elles assegura que «Ho patiràs, anem a acabar amb tu. Tot això et passarà factura». “Maria Rosa, sabem on vius i tú i els teus fills ho aneu a pasar molt mal“. L’última d’elles diu: «les urnes t’han humiliat. Has d’admetre la derrota. Tens més a perdre que a guanyar. Ho passaràs molt mal!», així com altres amenaçes totalment anònimes i alguna d’elles realitzada des d’un telèfon públic d’una localitat veïna. Alguns veïns han deixat de parlar a aquesta socialista i uns altres llencen petards en els carrers on viuen edils del PSPV. El regidor recorda que ella ha respectat durant tota la seva vida a tot el món a Sant Jordi i que ha seguit col·laborant en aspectes socials malgrat la diferència ideològica, alguna cosa que no ocorreix en el seu cas. «Qualsevol persona assenyada això ho condemnaria», va concloure. Més al 3x4info, al Mediterrani i al Mercantil

 

Cervera podria perdre part del seu gran terme municipal per l’abocador de la Bassa. juny 24, 2007

Filed under: baix maestrat,bassa — notanaprop @ 7:24 pm

L’ex alcaldessa de Cervera i diputada fins a les eleccions del passat maig, Carolina Salvador (PP), va manifestar que «a Cervera no li fa gràcia l’annexió de part del seu terme» que pretén Càlig. En els passats comicis va existir consens entre tots els grups polítics de Càlig (PP, PSPV i AEC) per a tractar d’aconseguir administrativament l’annexió de finques de la partida de la Bassa, propietat en la seva pràctica totalitat de veïns de Càlig però al terme municipal de Cervera. Aquestes terres suposen diversos milions de metres quadrats. El Partit Popular de Càlig, que va assolir l’ajuntament a través d’un pacte amb l’Agrupació d’Electors de Càlig (AEC), va manifestar que realitzaria una lluita ferotge en aquesta batalla i no cordial com fins a llavors l’havia fet el PSPV de la localitat. Darrere d’aquestes intencions es troba la no disimulada intenció d’evitar la construcció de l’abocador de Residus Sólids Urbans del Consorci de residus per complir les previsions del Pla Zonal de Residus del País Valencià de la Zona I a la partida de la Bassa al terme de Cervera, una partida allunyada del poble i a uns 400 metres del terme de Peníscola i a prop de Càlig i Benicarló, geológicament inadequada, els pobles veïns no rebran cap benefici per aquesta planta, mentre que Cervera si. Ja en 1975 Càlig va poder demostrar en un litigi fonamentat per l’activitat cinegética que els seus veïns posseïen un elevadísim percentatge d’aquestes finques en un àmbit que va de Peñíscola a Sant Jordi i en direcció a Cervera, pel que va obtenir l’aprofitament d’aquests vedats. Salvador va manifestar que «si seguim així ens reclamaran finques de la Jana i Sant Mateu i ens quedarem sense terme municipal». En aquest sentit va assenyalar que «defensarem la integritat del terme». Salvador va assegurar que aconseguir l’annexión que també pretenen els seus companys de partit en Càlig és alguna cosa «molt difícil i només es concedeix en casos molt extrems». En aquest sentit va assegurar que existeix un informe de la Generalitat que recorda que una segregació ha d’estar sobradament justificada. Vist al Vinaròs-News
 

Nova central de negocis mundial de LM Glasfiber. juny 22, 2007

Filed under: baix maestrat,eòlic,internacional — notanaprop @ 5:29 am

Al setembre d’enguany, LM Glasfiber obrirà la seu mundial de negocis a Amsterdam -Holanda-L’oficina crearà entre de 20 a 30 llocs de treball en funcions de support al grup internacional i disposarà d’espais per a trobades, comunicació, conferències i eines per recolzar el creixement del grup internacional de LM Glasfiber. La decisió de crear una oficina mundial de negocis s’ha fet per l’optimisme del grup internacional i per facilitar els viatges i trobades logistiques. Addicionalment la ubicació de l’oficina permet el fàcil accés als serveis de negocis i assessories de categoria a nivell internacional
La nova oficina de negociss de LM Glasfiber s’ubicarà al World Trade Center de l’aeroport de Schiphol. El WTC SA està directament enllaçat a la terminal de l’aeroport de Schiphol i a l’estació de tren i enllaça amb les autopistes A4, A5 i l’A9 queda molt a prop. Això vol dir menys temps emprat en viatges i més per a negocis.
Estem expandint els nostres negocis a l’Àsia, l’amèrica del nord i al Sudest d’Europa i nosaltres volem respondre d’una manera ràpida i efectiva l’exigent demanda mundial. A aquest punt nosaltres estem canviant la manera de que els nostres equips colaboradors es intercanvien impressions a tots els nivells de la nostra organització i hagi un bon enllaç entre els plans i l’execució. La nostra oficina global serà la que ens durà i dirigirà al nostre creixement més eficientment” digué Roland M. Sundén, CEO LM Glasfiber.
 

Avui al Dogv, els PAI’s de Traiguera més a prop. juny 19, 2007

Filed under: baix maestrat,DOGV,país valencià,vinaròs — notanaprop @ 9:49 am

La febra de les urbanitzacions amb camp de golf arriba a Traiguera
Iniciativas Residenciales Siglo XXI, SL
Informació pública de l’alternativa tècnica per a la gestió indirecta del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució Única del Sector Hostalets d’Ojea de les normes subsidiàries de planejament de Traiguera (Baix Maestrat). [2007/7567] (pdf 163KB)
Informació pública de la declaració d’interés comunitari i l’estimació d’impacte ambiental, per a una atribució d’ús i aprofitament a sòl no urbanitzable, relativa a la instal·lació per a energia solar fotovoltaica de 1.500 KW en el terme municipal d’Atzeneta del Maestrat. [2007/8001] (pdf 155KB)
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals del País Valencià
Licitació de l’expedient 2007/EL/0035. Subministrament i instal·lació de dos generadors d’ozó i equip de refrigeració, als reactors biològics de l’EDAR de Castelló. [2007/7932] (pdf 160KB)

Conselleria d’Infraestructures i Transport
Informació pública de la sol·licitud, per la mercantil Canospert, SL, de concessió administrativa per a l’adequació i l’explotació del restaurant Bonavista existent al port de Vinaròs. [2007/7958] (pdf 149KB)

Gesturbe, SL Gesturbe, SL
Informació pública de la proposta de programa per al desenvolupament urbanístic de l’actuació integrada Via Augusta del municipi de Traiguera (Baix Maestrat). [2007/7783]

Información pública de la propuesta de programa para
el desarrollo urbanístico de la actuación integrada Vía
Augusta del municipio de Traiguera (Castellón
). [2007/7783]
La mercantil Gesturbe, SL, amb CIF B-12-578282, amb domicili
social a Castelló de la Plana, carrer de la Lluna, núm. 3, entresòl, formularà
proposta de programa d’actuació integrada que té com a objecte
la urbanització dels terrenys que integren el sector Via Augusta de
Traiguera. Tot això a la vista del concurs per a la selecció i adjudicació
del programa d’actuació integrada Via Augusta de Traiguera, convocat
per l’Ajuntament de Traiguera, la gestió indirecta de la qual va ser
aprovada per acord del Ple de data 26 de gener de 2007, així com les
bases particulars de programació publicades a este efecte en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5.463 de data 5 de març de
2007, i a l’empara del que preveu l’article 133 de la Llei 16/2005,
de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV), i l’article 300
del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU).
L’alternativa tècnica del programa està integrada bàsicament per
document d’avanç de planejament, pla parcial, projecte d’urbanització,
avaluació ambiental estratègica i memòria del programa.
De conformitat amb el que establix l’article 134 de la LUV i l’article
293 del ROGTU se sotmet a informació pública l’esmentada documentació
pel termini d’un mes (comptat des de l’endemà de la publicació
d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana),
en la notaria d’Ana Mª Belloch García, amb domicili en c/ Morella,
núm. 7, 1r, de Sant Mateu (Tel. 964.41.60.57), i depositada una còpia
en l’Ajuntament de Traiguera. Durant l’indicat termini podrà consultar-
se tota la documentació, tant en l’ajuntament com en la notaria, on
així mateix es podrà obtindre còpia de l’acta de protocol·lització, així
com formular les al·legacions oportunes.
Amb anterioritat a la publicació del present anunci i en compliment
del que establix l’article 134.4 de la LUV s’ha remés el corresponent
avís al domicili dels que consten en el Cadastre com a titulars
de drets afectats per l’actuació proposada. Sense perjuí d’això, este
anunci es publica perquè a més servisca d’avís a tots aquells propietaris
desconeguts o titulars cadastrals l’adreça dels quals no constara
o ho fóra de forma errònia en el Cadastre, de conformitat amb el que
preveu l’article 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que són:
Polígon 27 Parcel·la 8 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 1 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 3 – AVIÑO LLADSER JOSEFA
Polígon 31 Parcel·la 6 – EROLES PLA MANUEL
Polígon 31 Parcel·la 7 – VERGE PRADES DOMINGO
Polígon 31 Parcel·la 8 – VERGE PRADES FRANCISCO
Polígon 31 Parcel·la 9 – BALAGUER BARREDA MARIA
Polígon 31 Parcel·la 10 – BALAGUER BAYARRI JOSE
Polígon 31 Parcel·la 12 – PRADES MARCO TOMAS
Polígon 31 Parcel·la 13 – VALLES VALLES MODESTO
Polígon 31 Parcel·la 14 – VALLES VALLES CIRILO
Polígon 31 Parcel·la 15 – NICOLAU VERGE JUAN
Polígon 31 Parcel·la 16 – QUEROL PLA JERONIMO
Polígon 31 Parcel·la 17 – GAUXACH ROMEU FRANCISCO
Polígon 31 Parcel·la 18 – PLA PRADES FRANCISCO
Polígon 31 Parcel·la 20 – SIERRA JORGE
Polígon 31 Parcel·la 21 – ESCUDER VERGE MIGUEL
Polígon 31 Parcel·la 23 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígon 31 Parcel·la 27 – LLADSER EROLES JACINTO
Polígon 31 Parcel·la 32 – VOLA BAYARRI VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 34 – NANDEL VAQUER TOMAS
Polígon 31 Parcel·la 35 – CERVERA ROIG JAIME
Polígon 31 Parcel·la 41 – VERGE SANZ JOSE FRANCISCO
Polígon 31 Parcel·la 43 – BELTRAN ROIG FRANCISCO
La mercantil Gesturbe, SL,con C.I.F. B-12-578282, con domicilio
social en Castellón de la Plana, calle La Luna nº 3 entlo., va a formular
propuesta de programa de actuación integrada que tiene por objeto
la urbanización de los terrenos que integran el sector Vía Augusta de
Traiguera. Todo ello a la vista del concurso para la selección y adjudicación
del programa de actuación integrada Vía Augusta de Traiguera,
convocado por el Ayuntamiento de Traiguera, cuya gestión indirecta
fue aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 26 de enero de 2007, así
como las bases particulares de programación publicadas al efecto en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5.463, de fecha 5 de
marzo de 2007, y al amparo de lo previsto en el artículo 133 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV) y el artículo
300 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística
(ROGTU).
La alternativa técnica del programa está integrada básicamente por
documento de avance de planeamiento, plan parcial, proyecto de urbanización,
evaluación ambiental estratégica y memoria del programa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la LUV y
el artículo 293 del ROGTU se somete a información pública la citada
documentación por el plazo de un mes (contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana), en la notaría de Ana Mª Belloch García, con domicilio en
c/ Morella, nº 7, 1º, de Sant Mateu (Tlfno. 964.41.60.57), y depositada
una copia en el Ayuntamiento de Traiguera. Durante el indicado plazo
podrá consultarse toda la documentación, tanto en el ayuntamiento
como en la notaría, donde asimismo se podrá obtener copia del acta de
protocolización, así como formular las alegaciones oportunas.
Con anterioridad a la publicación del presente anuncio y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 134.4 de la LUV se ha remitido
el correspondiente aviso al domicilio de quienes constan en el
Catastro como titulares de derechos afectados por la actuación propuesta.
Sin perjuicio de ello, este anuncio se publica para que además
sirva de aviso a todos aquellos propietarios desconocidos o titulares
catastrales cuya dirección no constara o lo fuera de forma errónea en
el Catastro, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y que son:
Polígono 27 Parcela 8 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 1 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 3 – AVIÑO LLADSER JOSEFA
Polígono 31 Parcela 6 – EROLES PLA MANUEL
Polígono 31 Parcela 7 – VERGE PRADES DOMINGO
Polígono 31 Parcela 8 – VERGE PRADES FRANCISCO
Polígono 31 Parcela 9 – BALAGUER BARREDA MARIA
Polígono 31 Parcela 10 – BALAGUER BAYARRI JOSE
Polígono 31 Parcela 12 – PRADES MARCO TOMAS
Polígono 31 Parcela 13 – VALLES VALLES MODESTO
Polígono 31 Parcela 14 – VALLES VALLES CIRILO
Polígono 31 Parcela 15 – NICOLAU VERGE JUAN
Polígono 31 Parcela 16 – QUEROL PLA JERONIMO
Polígono 31 Parcela 17 – GAUXACH ROMEU FRANCISCO
Polígono 31 Parcela 18 – PLA PRADES FRANCISCO
Polígono 31 Parcela 20 – SIERRA JORGE
Polígono 31 Parcela 21 – ESCUDER VERGE MIGUEL
Polígono 31 Parcela 23 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígono 31 Parcela 27 – LLADSER EROLES JACINTO
Polígono 31 Parcela 32 – VOLA BAYARRI VICENTE
Polígono 31 Parcela 34 – NANDEL VAQUER TOMAS
Polígono 31 Parcela 35 – CERVERA ROIG JAIME
Polígono 31 Parcela 41 – VERGE SANZ JOSE FRANCISCO
Polígono 31 Parcela 43 – BELTRAN ROIG FRANCISCO
Num. 5537 / 19.06.2007 26422
Polígon 31 Parcel·la 44 – BAYARRI BELTRAN JOSE
Polígon 31 Parcel·la 45 – BATISTE CASANADA BATISTE
Polígon 31 Parcel·la 46 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 50 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 62 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 63 – VIOLA VIDAL JOSE
Polígon 31 Parcel·la 64 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 65 – ROIG BALAGUER JUAN
Polígon 31 Parcel·la 69 – EROLES SAURINA JUAN
Polígon 31 Parcel·la 70 – MIÑANA DUCH VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 71 – VERGE BELTRAN MARIA VICENTA
Polígon 31 Parcel·la 73 – SIMO VALLES BERNARDINO
Polígon 31 Parcel·la 76 – OBIOL MARZO JOSE
Polígon 31 Parcel·la 78 – MIÑANA DUCH VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 80 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 81 – CERVERA MANDEL ANTONIO
Polígon 31 Parcel·la 82 – VERICAT MAMPEL SALVADOR
Polígon 31 Parcel·la 83 – RAMADA VALLES MARIA VICENTA
Polígon 31 Parcel·la 86 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 88 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 89 – BONO NICOLAU MANUEL
Polígon 31 Parcel·la 90 – SIERRA JORGE
Polígon 31 Parcel·la 91 – BONO NICOLAU MANUEL
Polígon 31 Parcel·la 93 – VIOLA BAYARRI VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 94 – PAREJA ARNAU AGUSTIN
Polígon 31 Parcel·la 95 – PAREJA ARNAU ANDRES
Polígon 31 Parcel·la 96 – ROCA BURATO JOSE VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 98 – LATORRE ADELL ROSA
Polígon 31 Parcel·la 99 – BALAGUER BALAGUER PASCUAL
Polígon 31 Parcel·la 100 – MESTRE VAQUERA EMILIO
Polígon 31 Parcel·la 102 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 103 – MARCO COMPTE JOSE
Polígon 31 Parcel·la 138 – LATORRE ZARAGOZA PEDRO
Polígon 31 Parcel·la 139 – BALAGUER BAYARRI JOSE
Polígon 31 Parcel·la 141 – CERVERA ROIG JULIAN
Polígon 31 Parcel·la 142 – VIOLA VIDAL ADRIAN
Polígon 31 Parcel·la 143 – BALAGUER VERGE JOSE
Polígon 31 Parcel·la 144 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígon 31 Parcel·la 148 – TENDRA DUCH TOMASA
Polígon 31 Parcel·la 153 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 154 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígon 31 Parcel·la 155 – VIOLA VIDAL JOSE
Polígon 31 Parcel·la 156 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígon 31 Parcel·la 157 – PRADES MARCO TOMAS
Polígon 31 Parcel·la 158 – COLOMA RIVA PASCUAL
Polígon 31 Parcel·la 161 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 162 – VOLA BAYARRI VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 176 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 178 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 180 – BALAGUER BAYARRI JOSE
Polígon 31 Parcel·la 182 – PUJOL BOIX JOSEFA
Polígon 31 Parcel·la 185 – BENLLIURE MANDEL FRANCISCO
Polígon 31 Parcel·la 186 – COLOMA PRADES FRANCISCO
Polígon 31 Parcel·la 188 – GARGALLO PASCUAL
Polígon 31 Parcel·la 194 – PARRA VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 198 – VALLESPI VERGE PEDRO
Polígon 31 Parcel·la 200 – ROIG GAUXACHS JUAN
Polígon 31 Parcel·la 202 – LLADSER EROLES PASCUAL
Polígon 31 Parcel·la 203 – BAYARRI BELTRAN INOCENCIO
Polígon 31 Parcel·la 204 – BAYARRI GARGALLO VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 207 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 209 – GARXACH PRADES DAMASO
Polígon 31 Parcel·la 210 – TARREGA ROIG JOSEFA
Polígon 31 Parcel·la 213 – VERGE VIOLA ANA MARIA
Polígon 31 Parcel·la 214 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 217 – DESCONEGUT
Polígon 31 Parcel·la 219 – VILANOVA LLADSER VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 223 – BIOSCA FERRER BAUTISTA
Polígon 31 Parcel·la 224 – TOLOS CIFRE BAUTISTA
Polígon 31 Parcel·la 231 – SAURIANO BALAGUER DOMINGO
Polígono 31 Parcela 44 – BAYARRI BELTRAN JOSE
Polígono 31 Parcela 45 – BATISTE CASANADA BATISTE
Polígono 31 Parcela 46 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 50 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 62 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 63 – VIOLA VIDAL JOSE
Polígono 31 Parcela 64 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 65 – ROIG BALAGUER JUAN
Polígono 31 Parcela 69 – EROLES SAURINA JUAN
Polígono 31 Parcela 70 – MIÑANA DUCH VICENTE
Polígono 31 Parcela 71 – VERGE BELTRAN MARIA VICENTA
Polígono 31 Parcela 73 – SIMO VALLES BERNARDINO
Polígono 31 Parcela 76 – OBIOL MARZO JOSE
Polígono 31 Parcela 78 – MIÑANA DUCH VICENTE
Polígono 31 Parcela 80 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 81 – CERVERA MANDEL ANTONIO
Polígono 31 Parcela 82 – VERICAT MAMPEL SALVADOR
Polígono 31 Parcela 83 – RAMADA VALLES MARIA VICENTA
Polígono 31 Parcela 86 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 88 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 89 – BONO NICOLAU MANUEL
Polígono 31 Parcela 90 – SIERRA JORGE
Polígono 31 Parcela 91 – BONO NICOLAU MANUEL
Polígono 31 Parcela 93 – VIOLA BAYARRI VICENTE
Polígono 31 Parcela 94 – PAREJA ARNAU AGUSTIN
Polígono 31 Parcela 95 – PAREJA ARNAU ANDRES
Polígono 31 Parcela 96 – ROCA BURATO JOSE VICENTE
Polígono 31 Parcela 98 – LATORRE ADELL ROSA
Polígono 31 Parcela 99 – BALAGUER BALAGUER PASCUAL
Polígono 31 Parcela 100 – MESTRE VAQUERA EMILIO
Polígono 31 Parcela 102 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 103 – MARCO COMPTE JOSE
Polígono 31 Parcela 138 – LATORRE ZARAGOZA PEDRO
Polígono 31 Parcela 139 – BALAGUER BAYARRI JOSE
Polígono 31 Parcela 141 – CERVERA ROIG JULIAN
Polígono 31 Parcela 142 – VIOLA VIDAL ADRIAN
Polígono 31 Parcela 143 – BALAGUER VERGE JOSE
Polígono 31 Parcela 144 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígono 31 Parcela 148 – TENDRA DUCH TOMASA
Polígono 31 Parcela 153 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 154 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígono 31 Parcela 155 – VIOLA VIDAL JOSE
Polígono 31 Parcela 156 – VIOLA VIDAL SEBASTIÁN
Polígono 31 Parcela 157 – PRADES MARCO TOMAS
Polígono 31 Parcela 158 – COLOMA RIVA PASCUAL
Polígono 31 Parcela 161 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 162 – VOLA BAYARRI VICENTE
Polígono 31 Parcela 176 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 178 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 180 – BALAGUER BAYARRI JOSE
Polígono 31 Parcela 182 – PUJOL BOIX JOSEFA
Polígono 31 Parcela 185 – BENLLIURE MANDEL FRANCISCO
Polígono 31 Parcela 186 – COLOMA PRADES FRANCISCO
Polígono 31 Parcela 188 – GARGALLO PASCUAL
Polígono 31 Parcela 194 – PARRA VICENTE
Polígono 31 Parcela 198 – VALLESPI VERGE PEDRO
Polígono 31 Parcela 200 – ROIG GAUXACHS JUAN
Polígono 31 Parcela 202 – LLADSER EROLES PASCUAL
Polígono 31 Parcela 203 – BAYARRI BELTRAN INOCENCIO
Polígono 31 Parcela 204 – BAYARRI GARGALLO VICENTE
Polígono 31 Parcela 207 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 209 – GARXACH PRADES DAMASO
Polígono 31 Parcela 210 – TARREGA ROIG JOSEFA
Polígono 31 Parcela 213 – VERGE VIOLA ANA MARIA
Polígono 31 Parcela 214 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 217 – DESCONOCIDO
Polígono 31 Parcela 219 – VILANOVA LLADSER VICENTE
Polígono 31 Parcela 223 – BIOSCA FERRER BAUTISTA
Polígono 31 Parcela 224 – TOLOS CIFRE BAUTISTA
Polígono 31 Parcela 231 – SAURIANO BALAGUER DOMINGO
Num. 5537 / 19.06.2007 26423
Polígon 31 Parcel·la 236 – FERRERES VERGE VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 237 – FERRERES VERGE VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 242 – LLADSER PAVIA VICENTE
Polígon 31 Parcel·la 243 – VERGE BELTRAN AGUSTIN
Polígon 31 Parcel·la 244 – EROLES PAVIA VICENTE
Polígon 32 Parcel·la 2 – BELTRAN DOMENECH MAGDALENA
Polígon 32 Parcel·la 62 – DESCONEGUT
Polígon 32 Parcel·la 64 – DESCONEGUT
Polígon 32 Parcel·la 117 – DESCONEGUT
Polígon 32 Parcel·la 227 – DESCONEGUT
Polígon 32 Parcel·la 236 – DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 2 – COMPTE CAPAFONS JOSE
Polígon 33 Parcel·la 46– DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 102– LLOMBART DELLA DANIEL
Polígon 33 Parcel·la 175– BELLIURE ORTI VICENTE
Polígon 33 Parcel·la 242– DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 244– ARNAU CULLA PEDRO RAMÓN
Polígon 33 Parcel·la 294– MARZA CABALLER JOSEFA
Polígon 33 Parcel·la 295– SANZ SEBASTIA DANIEL
Polígon 33 Parcel·la 298– VERICAT COMPTE VICENTE
Polígon 33 Parcel·la 300– DOMENECH ARNAU FRANCISCO
Polígon 33 Parcel·la 303– DOMENECH ARNAU FRANCISCO
Polígon 33 Parcel·la 304– PRADES DELLA MAGDALENA
Polígon 33 Parcel·la 307– DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 309– FERRER DELLA Mª FRANCISCA
Polígon 33 Parcel·la 310– FERRER DELLA Mª FRANCISCA
Polígon 33 Parcel·la 318– DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 319– DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 321– DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 322– CERVERA BERTOMEU VICENTE
Polígon 33 Parcel·la 323– CERVERA BERTOMEU VICENTE
Polígon 33 Parcel·la 326– GRAÑANA BAYARRI MANUEL
Polígon 33 Parcel·la 338– DOMENECH SANZ JUAN
Polígon 33 Parcel·la 340– DOMENECH SANZ BAUTISTA
Polígon 33 Parcel·la 341– FONTANET GIL RAMON
Polígon 33 Parcel·la 360– BORT QUERALT MIGUEL
Polígon 33 Parcel·la 361– VIDAL CARCELLER BAUTISTA
Polígon 33 Parcel·la 362– VIDAL CARCELLER BAUTISTA
Polígon 33 Parcel·la 363– TORRES DOMENECH MAURICIO
Polígon 33 Parcel·la 365– DESCONEGUT
Polígon 33 Parcel·la 366– PUIG MARCO INMACULADA
Polígon 33 Parcel·la 436– BORT ARTOLA RAMÓN
Polígon 89 Parcel·la 61– DESCONEGUT
Polígon 71 Parcel·la 32– ESTELLER ESTELLER LEONILDA
Polígon 71 Parcel·la 35– ESTELLER ESTELLER LEONILDA
Polígon 71 Parcel·la 3– BELTRAN VILLALTA VICENTE
Polígon 71 Parcel·la 19– ESTELLER ESTELLER LEONILDA
Polígon 89 Parcel·la 2– DESCONEGUT
Polígon 89 Parcel·la 25– FIBLA PIPIO ANTONIO
Polígon 89 Parcel·la 57– CASANOVA MIRALLES FRANCISCO
Polígon 89 Parcel·la 58– DESCONEGUT
Polígon 93 Parcel·la 1– GIMENO CABALLER TOMAS
Polígon 93 Parcel·la 10– ESTELLER ESTELLER IMELDA
Polígon 93 Parcel·la 14– VERICAT ESTELLER VICENTE
Castelló de la Plana, 8 de juny de 2007.– L’apoderat de Gesturbe,
SL: José Manuel Miquel Alcañiz.
Polígono 31 Parcela 236 – FERRERES VERGE VICENTE
Polígono 31 Parcela 237 – FERRERES VERGE VICENTE
Polígono 31 Parcela 242 – LLADSER PAVIA VICENTE
Polígono 31 Parcela 243 – VERGE BELTRAN AGUSTIN
Polígono 31 Parcela 244 – EROLES PAVIA VICENTE
Polígono 32 Parcela 2 – BELTRAN DOMENECH MAGDALENA
Polígono 32 Parcela 62 – DESCONOCIDO
Polígono 32 Parcela 64 – DESCONOCIDO
Polígono 32 Parcela 117 – DESCONOCIDO
Polígono 32 Parcela 227 – DESCONOCIDO
Polígono 32 Parcela 236 – DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 2 – COMPTE CAPAFONS JOSE
Polígono 33 Parcela 46– DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 102– LLOMBART DELLA DANIEL
Polígono 33 Parcela 175– BELLIURE ORTI VICENTE
Polígono 33 Parcela 242– DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 244– ARNAU CULLA PEDRO RAMÓN
Polígono 33 Parcela 294– MARZA CABALLER JOSEFA
Polígono 33 Parcela 295– SANZ SEBASTIA DANIEL
Polígono 33 Parcela 298– VERICAT COMPTE VICENTE
Polígono 33 Parcela 300– DOMENECH ARNAU FRANCISCO
Polígono 33 Parcela 303– DOMENECH ARNAU FRANCISCO
Polígono 33 Parcela 304– PRADES DELLA MAGDALENA
Polígono 33 Parcela 307– DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 309– FERRER DELLA Mª FRANCISCA
Polígono 33 Parcela 310– FERRER DELLA Mª FRANCISCA
Polígono 33 Parcela 318– DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 319– DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 321– DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 322– CERVERA BERTOMEU VICENTE
Polígono 33 Parcela 323– CERVERA BERTOMEU VICENTE
Polígono 33 Parcela 326– GRAÑANA BAYARRI MANUEL
Polígono 33 Parcela 338– DOMENECH SANZ JUAN
Polígono 33 Parcela 340– DOMENECH SANZ BAUTISTA
Polígono 33 Parcela 341– FONTANET GIL RAMON
Polígono 33 Parcela 360– BORT QUERALT MIGUEL
Polígono 33 Parcela 361– VIDAL CARCELLER BAUTISTA
Polígono 33 Parcela 362– VIDAL CARCELLER BAUTISTA
Polígono 33 Parcela 363– TORRES DOMENECH MAURICIO
Polígono 33 Parcela 365– DESCONOCIDO
Polígono 33 Parcela 366– PUIG MARCO INMACULADA
Polígono 33 Parcela 436– BORT ARTOLA RAMÓN
Polígono 89 Parcela 61– DESCONOCIDO
Polígono 71 Parcela 32– ESTELLER ESTELLER LEONILDA
Polígono 71 Parcela 35– ESTELLER ESTELLER LEONILDA
Polígono 71 Parcela 3– BELTRAN VILLALTA VICENTE
Polígono 71 Parcela 19– ESTELLER ESTELLER LEONILDA
Polígono 89 Parcela 2– DESCONOCIDO
Polígono 89 Parcela 25– FIBLA PIPIO ANTONIO
Polígono 89 Parcela 57– CASANOVA MIRALLES FRANCISCO
Polígono 89 Parcela 58– DESCONOCIDO
Polígono 93 Parcela 1– GIMENO CABALLER TOMAS
Polígono 93 Parcela 10– ESTELLER ESTELLER IMELDA
Polígono 93 Parcela 14– VERICAT ESTELLER VICENTE
Castellón de la Plana, 8 de junio de 2007.– El apoderado de Gesturbe,
SL: José Manuel Miquel Alcañiz.

 

L’AIGUA CONTAMINADA per Carles Enguix i Borràs juny 18, 2007

L’AIGUA CONTAMINADA per CARLES ENGUIX I BORRÀS

DECRET 13/2000, de 25 de gener, del Govern Valencià,pel qual es designen, en l’àmbit del País Valencià, determinats municipis com a zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats procedentsde fonts agràries.

Li vaig comentar que no beguera aigua de l’aixeta.

Aquella aigua de la que pretenia beure la meua amiga, n’era dolenta per a la salut. L’aigua de l’Horta de València, -li vaig comentar-, conté nitrits procedents de la terra enverinada durant molts anys per tractaments equivocats.Fa un temps tothom a la comarca de l’Horta, se’n va escandalitzar en saber que l’aigua contenia aquest tipus de química naturalment dolenta sobretot per als xiquets i ancians. De fet a mons fills els enviavem a l’escola proveïts d’una cantimplora amb aigua de garrafa comprada a la botiga d’en Pep, el dels queviures, perquè així no hi begueren aigua de les fonts i lavabos de l’escola; aigua totalment contaminada pels nitrits i d’altres elements nocius.Han passat molts anys des d’això, i que jo sàpiga actualment ningú en parla. Sembla com si hagués caigut sobre aquest tema una pàtina de silenci requerida per tots aquells que en aquells anys, reinvidicaven un major control de l’aigua i solució definitiva per a que la gent pogués beure amb total confiança.Sembla que aquells – generalment polítics-, que reclamaven una solució s’han callat per algún que altre interés no sé per què ni amb quines intencions; però la qüestió és que encara si no m’hi enganye, continua igual de mal tot això.Particularment pense que no és just ni honrat haver fet oblit d’una qüestió que afecta la salut. Ni entenc com encara continuem discutint sobre quin és el sexe dels àngels i coses tan essencials, tan bàsiques, com això de la contaminació ambiental en aquest cas de l’aigua, ningú les reivindica ara com a tema a solucionar.

 

Acte institucional membres Taula del Senia

Filed under: baix maestrat,benicarló,Països Catalans,vinaròs — notanaprop @ 4:20 pm

Queda fora de servei la web de la Mancomunitat de la Taula del Sènia!http://www.tauladelsenia.org/

Desprès de les eleccions del 27-M i la constitució dels ajuntaments del passat dissabte. Els membres de la Mancomunitat de la Taula del Senia, aquest dijous 21 de juny a les 22:00h, faran una reunió als Valentins al terme d’Ulldecona -Montsià- per tal d’analitzar l’actual situació de la organització i la seua reestructuració després les darreres eleccions municipals. El portaveu del nou equip de govern del PP de Benicarló va dir que continuarien dintre de la Taula ja que s’havia pagat la quota d’enguany, però que demanarien que la Taula reivindique el Transvassament de l’Ebre per continuar dintre, a més d’esperar les subvencions promeses o comproses per arranjar camins rurals a Benicarló. Càlig i Traiguera altres dos ajuntaments de la Taula del Sènia que tenen un futur incert en aquesta Mancomunitat de la que forme part pobles d’Aragó, Catalunya i del País Valencià.

 

Descongelades les negociacions entre AEC i el PP de Càlig. juny 16, 2007

Filed under: abocador,baix maestrat,bassa — notanaprop @ 6:45 am

José Angles futur alcalde de Càlig pel PP.

Intentaran evitar que surti publicada una resolució favorable de l’Autorització ambiental integrada de l’abocador de la Bassa.
Ahir, divendres hi havia una reunió a la Casa de la Cultura de Càlig, de l’AEC per explicar la seua postura a l’espera de que els contactes del PP de Càlig aconsegueixin alguna cosa per reconduir la situació. El PSPV va anunciar que no pactaria amb ningú.
Finalment ha hagut pacte amb el PP, i l’AEC ha aconseguit la segona tinença d’alcaldia, la regidoria d’urbanisme i la representació al Consorci de Residus del Pla Zonal de la Zona I. Han arribat a un acord amb el PP, en el que tractaran de fer veure que hi ha més d’una dotzena d’ubicacions alternatives millors que a la partida de la Bassa damunt d’un terreny càrstic i d’un aqüífer important. La prioritat d’aquest acord es “canviar la ubicació de l’abocador projectat a la partida de la Bassa de Cervera per la que va proposar la plataforma, no tan a prop de Peníscola i a prop i pujant a la dreta de la carretera de Santa Magdalena cap a la Salzadella i també al terme de Cervera”.
 

Congelades les negociacions d’AEC amb el PP de Càlig. juny 15, 2007

Filed under: abocador,baix maestrat,bassa — notanaprop @ 6:02 am

Es preveu que al juliol treuran la resolució de l’Autorització ambiental integrada de l’abocador de la Bassa.
Unes declaracions del president de la Diputació Provincial de Castelló, Carlos Fabra, en les que afirmava que l’abocador de la Bassa “està només esperant la favorable declaració de l’impacte ambiental, perquè les màquines comencin a treballar”, han congelat les negociacions entre el PP i l’Agrupació d’Electors de Càlig -AEC- formada per alguns destacats membres de la Plataforma contraria a aquest abocador. Aquesta agrupació compta amb un regidor, Albert Querol, que resulta decissiu per a l’elecció de l’alcalde de Càlig de demà. El PSPV fou la llista més votada i quedà amb 4 regidors, el PP obtingué 4 vots menys que l’anterior i es quedà amb igual nombre de regidors. Tot anava bé, fins que les declaracions de Fabra han congelat un possible pacte que hauria tret als socialistes de l’Ajuntament de Càlig per primera vegada en molts anys.
Avui, divendres hi ha una reunió a la Casa de la Cultura de Càlig, de l’AEC per explicar la seua postura a l’espera de que els contactes del PP de Càlig aconsegueixin alguna cosa per reconduir la situació. El PSPV va anunciar que no pactaria amb ningú.

L’abocador de Residus sòlids urbans el promou el Consorci de Residus per complir les previsions del pla zonal de la Zona I. Està previst ubicar-lo a la partida de la Bassa al terme de Cervera, damunt d’un terreny kàrstic amb avencs i a prop del terme de Peníscola, Benicarló i de Càlig, i que ha de donar servei a 49 municipis”.
La paralització administrativa de l’abocador de la Bassa, de Cervera, podria estar a prop de resoldre’s, ara que ja han passat les eleccions i s’espera que s’aprofiten els mesos del paró estiuenc, com al juliol i agost per publicar la Resolució que segons el que diu Fabra ja estaria feta restant només la publicació al Dogv. La Conselleria de Territori encara no ha donat l’autorització ambiental integrada al projecto, la qual cosa podría resoldre’s aquest estiu, probablement al juliol. Vist al Mediteraneo. i Mercantil
 

Detecten alts nivells d’ozó a Els Ports i al Baix Maestrat.

Filed under: baix maestrat,contaminació — notanaprop @ 5:33 am

Única estació de mesurament de la qualitat de l'aire al Baix Maestrat, ubicada a prop del camp de golf i urbanització Panoramica al terme de Sant Jordi

El passat mes de maig, segons els informes de la Conselleria de Territori i Habitatge, un total de 12 municipis de les comarques de Castelló van superar en 116 ocasions el llindar màxim de contaminació per ozó que la Unió Europea considera perjudicial per a la salut de les persones -120 micrograms per metre cúbic en un hora- .
Segons els mesuraments publicats per la pròpia conselleria (on el resultat d’alguns dies encara no apareix), Vallibona es converteix un any més en el municipi més afectat per l’ozó troposféric – 3 – amb 26 superacions de períodes de vuit hores en un només un mes. La segona població més perjudicada és Zorita (17 superacions) seguida de Morella (12), Sant Jordi del Maestrat (9), Onda (8), Grau de Castelló i Castelló-Penyeta (12), Torre Endoménech (6), Viver (6), Coratxà (5), Cirat (4), l’Alcora (4) i Vilafranca (3).

Encara que sembli contradictori, el mapa de vents provoca que concentracions importants d’ozó també es detectin als pobles de l’interior, lluny dels principals focus emissors de polució. L’ozó troposféric s’origina per la reacció de la radiació solar de les zones costaneres amb els óxids de nitrogen, procedents en la seva majoria de l’emissió de vehicles a motor i dels gasos contaminants de la indústria. Segons els estudis del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), un elevat percentatge de l’ozó detectat a les comarques de Castelló es forma a partir d’emissions contaminants procedents del sud de França (especialment Marsella), el nord d’Itàlia i Barcelona. Al mateix temps, part de les emissions contaminants i l’ozó troposféric format a la costa de Castelló són transportats a altres punts de la conca Mediterrània.

Causes i efectes de l’ozó

Els efectes més coneguts de l’ozó són la generació de problemes respiratoris, afeccions al sistema nerviós, l’acceleració de l’oxidació cel·lular del ser humà, la reducció de les tempestes d’estiu i la seva capacitat de sobrescalfament – amb una influència 200 vegades superior a l’efecte hivernacle del dióxid de carboni-.

La pròpia Conselleria de Territori adverteix que ancians i nens són especialment vulnerables a l’efecte d’aquest contaminant. Així mateix, recomana evitar l’exposició a radiacions solars i la pràctica d’exercici físic durant el període de major risc d’afecció (entre les 10 i les 15 hores). També es detecten alts nivells d’ozó a l’interior de les terres de Castelló. Al Baix Maestrat la única estació d’amidament es troba a Sant Jordi i 9 vegades en periodes de més de 8 hores va estar per del de límit màxim en només un mes. El dióxid de nitrogen constitueix un ingredient imprescindible per a la formació d’ozó. Les majors concentracions de 0 3 es produeixen entre els mesos de maig i setembre, períodes que coincideixen amb els majors índexs de radiació solar. Les acumulacions d’ozó poden arribar a provocar el descens de les pluges i desapareixen en el moment en el qual precipiten tempestes d’estiu. Vist al Mercantil

 

Castell de Polpís, a Santa Magdalena de Polpís al Baix Maestrat. juny 14, 2007

Filed under: baix maestrat — notanaprop @ 5:11 pm


Castell de Polpís. Segle XI. En estat de ruïna, però manifestament recuperable. Destaca la torre de l’Homenatge.Fotos: macuser64

 

Projecte d’urbanització del sector 2 Panoràmica a Sant Jordi juny 7, 2007

Filed under: baix maestrat,benicarló — notanaprop @ 7:14 am

Ajuntament de Sant Jordi
Informació pública del document refós del projecte d’urbanització del sector 2 Panoràmica i simultàniament el projecte de conveni de les parcel·les M-11 i M-12. [2007/6211] (pdf 143KB)

Ajuntament de Benicarló
Informació pública del projecte d’urbanització del carrer Sant Francesc, número 48, cantonada carrer Santa Bàrbara, de Benicarló. [2007/7287] (pdf 147KB)

 

Nova factoria a les Coves de Vinromà demanda personal.100 llocs de treball juny 5, 2007

Filed under: baix maestrat,eòlic,país valencià — notanaprop @ 3:26 pm

A la nova planta de LM Glasfiber de Les Coves de Vinromà, s’ofereix feina per a:
Operaries/s (ref. OP) ; Carretilleres/Emmagatzemadores (ref. CA); Personal de Manteniment (ref. PM) Amb/sense experiència. Torn matí, vesprada i nit.
Enginyeres/s (ref. IN) Superiors o tècnics. Amb/sense experiència amb alt nivell d’anglès.
Administratius/ves (ref. AD) amb/sense anglès.
Inspectores/s de Qualitat (ref. IC)amb/sense experiència. Els i les interessades han d’enviar el seu curriculum vitae a la següent adreça de correu electrònic es-info@lmglasfiber.com o a l’adreça postal LM Glasfiber Espanyola, S.A- Alberto Alcocer, 46B, 6a planta 28016 Madrid, indicant la referència al lloc al que opten.
LM Glasfibler és líder mundial en fabricació de pales per a aerogeneradors d’energia eòlica.
 

Nou circuit d’entrenaments de F-1 més a prop. juny 4, 2007

Filed under: baix maestrat,país valencià — notanaprop @ 5:30 pm
El nou circuit tindrà 4.138 metres, i s’ubicarà a Les Coves de Vinromà, respectant la vegetació, amb tres zones de «off-road» Pot semblar el somni de qualsevol aficcionat a les dues rodes, però molt aviat pot convertir-se en realitat a Castelló. El projecte Med Circuit es va presentar en societat amb Stefan Everts com propulsor i el despatx d’Herman Tilke com dissenyador. Només amb això ja té bona pinta. Però, a més, planeja convertir-se en un complement (que no alternativa) al Ricardo Tormo del País Valencià, ja que no està previst albergar competicions al més alt nivell, però sí entrenaments tant de Moto GP com de Fórmula 1 i fins i tot de WTCC.
Tot això supeditat al fet que l’acord es tanqui de forma ràpida, ja que el cinquanta per cent és capital local i l’altra meitat estranger, i precisament els no nacionals tenen una proposta d’inversió similar al sud de França. Per això, com va dir el president de la corporació Juan José Gimeno “busquem la possibilitat d’accelerar-ho tot per a poder iniciar les obres quant abans millor“, unes obres que segons l’arquitecte Dirk Schneider “podrien estar enllestides en un termini d’entre set o vuit mesos”.
Si hi ha llum verda, Castelló buscarà en el futur complementar la seva oferta per a convertir-la en una Ciutat del Motor, albergant també proves de Supermotard i escoles de formació. Vist a Motociclismo
 

EU RECRIMINA AL GOVERN CENTRAL LA FALTA D’IMPLICACIÓ EN LA TRAMA DELS CENSOS FRAUDULENTS, I DEMANA MESURES PER INVESTIGAR ELS FETS

Filed under: baix maestrat,fanzara,país valencià — notanaprop @ 3:12 pm

Isaura Navarro demana a l’executiu que actue davant la passivitat de la Fiscalia de Castelló.
Adjuntem la pregunta formulada per la Diputada al Congrés per Esquerra Unida-L’Entesa, Isaura Navarro, referent a la manipulació dels censos electorals en certs municipis de Castelló
A LA MESA DEL CONGRES DELS DIPUTATS
A l’empar de l’establert al Reglament del Congrés de la Càmera, es presenta la següent PREGUNTA, adreçada al Govern, per a la qual se sol·licita resposta escrita. Malgrat les contínues i reiterades denúncies efectuades per aquest Grup Parlamentari, sobre la manipulació dels censos electorals en desenes de municipis de Castelló, de les quals va ser informat en temps i forma el Govern, no es van prendre per part de cap administració mesures cautelars de cap manera per a evitar el presumpte frau, i per això, els resultats de les eleccions del passat 27 de maig en localitats com Argeleta, Cabanes, Vall d’Alba, Fanzara, La Pobla de Benifassà, o Sant Jordi del Maestrat, per posar només alguns exemples, s’han celebrat sota la fonamentada sospita de la pràctica de tupinada.

La manca de celeritat en la pressa de decisions, o la increïble justificació de l’esdeveniment en alguns casos per part del Fiscal Cap en Funcions de Castelló, va anar un altre dels motius que va impedir resoldre el conflicte abans de la celebració de les eleccions municipals. És necessari recordar que es tracta sempre de petits municipis, on l’engreixament del cens electoral ha estat suficient per a decantar majories cap a sempre una mateixa formació política; on tots els veïns es coneixen, i van poder observar el dia de les eleccions de grans desembarcaments de persones sense cap vincle amb aquestes localitats, que acudien massivament a votar. Els propis representants del Partit Popular en el municipi d’Argeleta, inculparen públicament a la direcció provincial del seu partit de ser l’instigador de l’empadronament fraudulent del cens d’aquest municipi. Podem estar, per tant, davant una trama organitzada des de la Diputació Provincial, tal com es desprendre de les afirmacions dels edils de l’esmentada localitat ( i que per cert, sembla va aconseguir l’objectiu marcat de mantenir el poder en la Diputació Provincial). Així doncs, en alguns municipis s’ha demanat la nul·litat dels comicis, en uns altres s’han presentat protestes abans les taules, i uns altres han recorregut a la via penal denunciant els fets, davant la passivitat de la Fiscalia de Castelló. En el seu dia, al ser preguntat per aquesta formació, el Govern va assegurar es prendrien les mesures oportunes per a evitar el frau electoral, i a dia d’avui, s’ha demostrat aquestes presumptes mesures han estat insuficients. És necessari doncs, una major implicació de l’administració general de l’Estat per a avançar en la investigació d’aquests fraus, ( recordant que en molts casos s’han d’enfrontar regidors de petits pobles, sense infraestructura ni suport jurídic per a fer enfront de la qual pot ser una trama organitzada), máxime quan el Fiscal Cap en funcions de Castelló, no ha donat mostres de la més mínima preocupació per resoldre el cas. Per tot això es presenten les següents preguntes: – Quines mesures ha aplicat en Govern en tots i cadascun dels municipis de Castelló on ha existit sospita, o prova clara de la manipulació del cens electoral?
- Quines mesures pensa adoptar a partir d’ara el Govern, per a aclarir els casos de presumpte frau electoral en els municipis de Castelló?

 

Banderes blaves per a tots. juny 1, 2007

La comunitat autónoma amb més banderes blaves -bandera azul- és Galicia, amb 127 (119 platges i 8 ports), seguida de Catalunya amb 108 (89 platges i 19 ports), segueix el País Valencià amb 107 (95+12), Andalusía amb 72 (61+11), i Ses Illes Baleares amb 80 (61+19). El País Valencià baixà de la segona a la tercera comunitat autonòma amb més banderes blaves, quan fa dos anys era la que més en tenia. Amb tot això, encara contarà aquest any amb 107 banderes blaves a les seves platges i ports, una més que l’any passat, segons va informar l’Associació privada anomenada d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), que concedeix els distintius. De les 107 banderes blaves, 95 corresponen a platges (tres més que l’any passat) i 12 a ports (dos menys que l’any anterior). Les platges guardonades pertanyen a 42 municipis del País Valencià i sumen una longitud aproximada de 97,8 quilòmetres, un 25,7 per cent dels més de 368 quilòmetres de platges guardonades en tot l’estat espanyol. Alacant tindrà 55, Castelló 29 i València (23).
Descarregar la guia d’interpretació de les Banderes blaves.
A la imatge retall dels requisits que han de complir el municipis per gaudir de bandera blava. Sembla que l’incompliment de la Directiva d’Aigües Residuals al no tenir depuradora no ha suposat cap impediment a l’hora d’atorgar les banderes blaves, ja que tots els pobles costaners del Baix Maestrat gaudiràn de Bandera Azul, malgrat portar 2341 dies incomplint la Directiva 91/271. Les platges reconegudes a les comarques de Castelló, han estat de nord a sud: Fortí, en Vinarós; La Caracola i Morrongo, a Benicarló; Nord, a Peníscola; El Carregador, La Romana, Manyetes i Les Fonts, a Alcalá de Xivert; Nord i Torrenostra, a Torreblanca; Morro de Gos, La Conxa i Els Amplaries, i Bellver, en Orpesa; Voramar, L’Almadrava, Torre de Sant Vicent, Els Terrers i Heliópolis, a Benicàssim; Gurugú, i Pineda, a Castelló, i L’Arenal, a Borriana.

Així mateix, la bandera blava estarà present en les platges de Castelló de Casablanca, en Almenara, Platja del Grao i Masbó, en Moncófa, i Els Casis i Del Cirerer, en Xilxes. A València obtenen aquest reconeixement les platges de Racó de la Mar, en Canet de’n Berenguer; Port de Sagunt, a Sagunt; Puçol, en Puçol; Pobla de Farnals, en Pobla de Farnals; Malvarrosa, Cabanyal, El Pinedo i El Saler, a València; El Dosser, El Far, Les Oliveres, Racó i Sant Antoni, en Cullera; Tavernes de la Valldigna, en Tavernes de la Valldigna; Xeraco, en Xeraco, i Nord, a Gandía. La bandera blava estarà també present en Daimús, en Daimús; Bellreguard, en Bellreguard; Miramar, en Miramar; Piles, en Piles, i Pau-Pi, Aigua Blanca i Aigua Morta, a Oliva.les comarques d’Alacant són les següents: La Grava, L’Arenal i La Granadella, en Xabia; El Portet, L’Ampolla i Els Platjetes, en Teulada; Cala Fustera, a Benissa; La Fossa, Cantal Roig, a Calp; La Roda i Cap Blanc, a Altea; Racó de L’Albir, en L’Alfas del Pi, i La Cala, al Finestrat. També onejearà la bandera blava en les platges alacantines de Llevant, Mal Pas i Ponent, a Benidorm; Paradis, La Caleta, Varadero i Bon Nou, en La Vila Joiosa; Carrer de la Mar i Mutxavista, en El Campello; Sant Joan, El Postiguet i Saladar, a Alacant; L’Altet, Els Pesqueres-El Rebollo i La Marina, a Elx; Varador, Cala de l’Est, Tamarit, i Llevant, en Santa Pola, i La Roqueta, Centre, i El Moncaio, a Guardamar del Segura. A Alacant conten amb aquest reconeixement Flamenca, Cala Capità, Cap Roig, Campoamor, Barranc Ros i Mil Palmeres, a Oriola, i Jesuítas-Cala Racó, Port i Les Viles-Higuericas, i Platja Comte, en Pilar de la Perforada. Els ports amb bandera blava són els de Oropesa i Les Fonts-Alcalá de Xivert, a Castelló, i els de Denia, Santa Pola, Els Bassetes, Calp, Altea, Villajoiosa, El Campello, Marina Esportiva d’Alacant, Torrevella, i Cap Roig-Oriola, a Alacant.
RELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS CON LA BANDERA AZUL 2007
1
CATALUÑA
GIRONA
1. Portbou
Platja Gran
2. Llançá
Grifeu
Del Port
3. Port de la Selva
Port de la Selva
Del Pas
4. Castelló d’Empúries
D’Empúriabrava
5. L’Escala
Moll Grec
Les Muscleres
Riells
6. Torroella de Montgrí
Estartit
7. Begur
Sa Riera
8. Palafrugell
Tamariu
Llafranc
Canadell
9. Palamós
La Fosca
10. Sant Antoni de Calonge
Monestrí
Torre Valentina
Sant Antoni
Cala Cristos-Ses Torretes
11. Castell-Platja d’Aro
Cala Rovira
Platja d’Aro
Sa Conca
12. Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu
Sant Pol
Canyarets
13. Tossa de Mar
La Mar Menuda
Platja Gran de Tossa
14. Lloret de Mar
Lloret
Fenals
15. Blanes
Blanes
Sabanell
Sant Francesc
BARCELONA
16. Malgrat de Mar
Malgrat (Centre)
17. Pineda de Mar
Pineda (Centre)
18. Calella
Garbí
Gran de Calella
19. Sant Pol de Mar
Sant Pol
La Platjola-Escaletes
20. Canet de Mar
Canet
21. Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Montalt
22. El Masnou
Ocata
23. Barcelona
Nova Mar Bella
Mar Bella
Bogatell
Nova Icària
Barceloneta
24. Castelldefels
La Pineda
25. Vilanova i la Geltrú
Platja Ribes-Roges
D´Adarro
26. Cubelles
Llarga
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
2
TARRAGONA
27. Cunit
Cunit
28. Calafell
Segur de Calafell
L’Estany-Mas Mel
Calafell
29. El Vendrell
Sant Salvador
Coma-ruga
Francás
30. Roda de Bará
Roda de Bará
Costa Daurada
31. Creixell
Creixell
32. Torredembarra
Muntanyans
Barri Marítim
La Paella
33. Altafulla
Altafulla
34. Tarragona
La Móra
L’Arrabassada
35. Vila-Seca
La Pineda
36. Salou
Capellans
Llevant
37. Cambrils
Prat d’en Forés
Vilafortuny
Esquirol
Cap de Sant Pere
38. Mont Roig del Camp
Cristall
Pixerota
Cala Vienesos-platja dels
Espenyals
39. Vandellós i L’Hospitalet
de l’Infant
La Punta del Riu
L´Arenal
Del Torn
40. L’Ametlla de Mar
Sant Jordi d´Alfama
Cala Forn
Pixavaques
L’Alguer
Calafató
41. L’Ampolla
Cap Roig
D’Avellaners
42. Sant Carles de la Rápita
Parc de Garbí
Les Delicies
43. Alcanar
Les Cases d’Alcanar
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTELLÓN
44. Vinarós
Fortí
45. Benicarló
La Caracola
Morrongo
46. Peñiscola
Nord
47. Alcalá de Xivert
El Carregador
La Romana
Manyetes
Les Fonts
48. Torreblanca
Nord
Torrenostra
49. Oropesa
Morro de Gos
La Conxa
Les Amplaries
Bellver
50. Benicassim
Voramar
L´Almadrava
Torre de Sant Vicent
Els Terrers
Heliópolis
51. Castellón de la Plana
Gurugú
Pinar
52. Burriana
L´Arenal
53. Moncófa
Playa del Grao
Masbó
54. Xilxes
Les Cases
Playa del Cerezo
55. Almenara
Casablanca
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
3
VALENCIA
56. Canet de’n Berenguer
Racó de la Mar
57. Sagunt
Port de Sagunt
58. Puçol
Puçol
59. Pobla de Farnals
Pobla de Farnals
60. Valencia
Malvarrosa
Cabanyal
El Pinedo
El Saler
61. Cullera
El Dosser
El Far
Los Olivos
Racó
Sant Antoni
62. Tavernes de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
63. Xeraco
Xeraco
64. Gandía
Nord
65. Daimús
Daimús
66. Bellreguard
Bellreguard
67. Miramar
Miramar
68. Piles
Piles
69. Oliva
Pau-Pi
Aigua Blanca
Aigua Morta
ALICANTE
70. Xabia
La Grava
L´Arenal
La Granadella
71. Teulada
El Portet
L´Ampolla
Les Platjetes
72. Benissa
Cala Fustera
73. Calp
La Fossa
Cantal Roig
74. Altea
La Roda
Cap Blanc
75. L’Alfàs del Pi
Racó de L’Albir
76. Benidorm
Llevant
Mal Pas
Ponent
77. Finestrat
La Cala
78. La Vila Joiosa
Paradis
La Caleta
Varadero
Bon Nou
79. El Campello
Carrer de la Mar
Mutxavista
80. Alicante
Sant Joan
El Postiguet
Saladar
81. Elx
El Altet
Les Pesqueres-El Rebollo
La Marina
82. Santa Pola
Varador
Cala del Este
Tamarit
Llevant
83. Guardamar del Segura
La Roqueta
Centre
El Moncaio
84. Orihuela
Flamenca
Cala Capitán
Cabo Roig
Campoamor
Barranco Rubio
Mil Palmeras
85. Pilar de la Horadada
Jesuítas
Port
Las Villas-Higuericas
Playa Conde
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
4
MURCIA
86. San Pedro del Pinatar
La Llana (Las Salinas)
La Puntica
87. San Javier
El Castillico
Banco del Tabal
88. Los Alcázares
Los Narejos
Manzanares
Palmeras
Espejo
89. Cartagena
Mar de Cristal
Levante Cabo de Palos
Galúa
Cala Cortina
90. Mazarrón
Castellar
Rihuete
Bahía
Nares
91. Águilas
Calabardina
Las Delicias
Poniente
La Colonia
ANDALUCÍA
ALMERÍA
92. Mojácar
Marina de la Torre
Piedra de Villazar
Descargador
93. Níjar
Agua Amarga
San José
94. Roquetas
La Bajadilla
Urbanización Roquetas
La Romanilla
Aguadulce
95. El Ejido
Levante-Almerimar
Poniente-Almerimar
Balerma
96. Adra
San Nicolás
Censo
Poniente
GRANADA
97. Motril
Calahonda
Carchuna
MÁLAGA
98. Nerja
Torrecilla
Burriana
99. Málaga
La Malagueta
100. Fuengirola
Los Boliches- Las Gaviotas
Torreblanca
Carvajal
San Francisco
Santa Amalia
El Castillo
101. Marbella
Río Verde
San Pedro
102. Estepona
La Rada
El Cristo
103. Manilva
Sabinillas
La Colonia
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
5
CÁDIZ
104. La Línea de la
Concepción
Sobrevela
105. La Línea de la
Concepción-San Roque
La Alcaidesa
106. San Roque
Torreguadiaro
Cala Sardina
107. Barbate
Zahara de los Atunes (Pueblo)
108. Vejer de la Frontera
El Palmar
109. Conil de la Frontera
Los Bateles
110. Chiclana de la Frontera
La Barrosa
111. Cádiz
La Cortadura
La Victoria
La Caleta
112. San Fernando
Camposoto-El Castillo
113. Puerto de Santa María
Valdelagrana
La Puntilla
Fuentebravía
Santa Catalina
114. Rota
Rompidillo-Chorrillo
Punta Candor
115. Chipiona
Regla
Cruz del Mar-Las Canteras
Camarón- La Laguna
HUELVA
116. Almonte
Matalascañas-Torrelahiguera
117. Moguer
Playa del Parador
118. Punta Umbría
El Portil
Punta Umbría
La Bota
119. Isla Cristina
Playa Central
120. Isla Cristina-Lepe
Islantilla
121. Lepe
La Antilla
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
122. Ciudad Autónoma de Ceuta
La Ribera
El Chorrillo
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
123. Ciudad Autónoma de Melilla
El Hipódromo
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
6
BALEARES
MALLORCA
124. Palma de Mallorca
Playa de Palma
Cala Estancia
Cala Major
125. Calviá
Son Matíes
Tora
Magalluf
Palmira
Palma Nova
Oratorio
Romana
Cala Viñas
126. Andratx
Sant Elm
127. Pollença
Cala Molins
Cala Barques
Cala Fomentor
Playa Tamarells
128. Alcudia
Alcudia (Sector I y II)
129. Santa Margalida
Can Picafort
130. Capdepera
Cala Agulla
Cala Mesquida
Font de Sa Cala
Canyamel
131. Son Servera
Cala Millor
Es Ribells-Sa Marjal
132. S. Llorenç des
Cardassar
Cala Millor-Sa Nau
Sa Coma
133. Manacor
S’Illot
Cala Antena
Cala Anguila
Cala Murada
Cala Mendía
S’Estany d’en Mas
Es Domingos Petit
134. Felanitx
Cala Ferrera
135. Santanyí
Cala Mondragó
Cala Gran
Cala Santanyí
MENORCA
136. Ciutadella
Cala’n Bosch
Cala Blanca
Santandría
Son Xoringuer
137. Alaior
Son Bou
138. Ferreries
Cala Galdana
Sa Caleta den Gorries
Cala en Blanes
IBIZA
139. Sant Josep de Sa
Talaia
Cala Tarida
Cala Conta
Cala Bassa
Cala D´Hort
Cala Migjorn (Salinas)
140. Sant Antoni de
Portmany
Cala Gració
Cala Salada
Es Pouet
141. Sant Joan de Labritja
Cala San Vicent
Port de Sant Miquel
Arenal Gran Portinatx
Benirrás
142. Santa Eulália des Riu
Cala Llenya
Cala Llonga
Santa Eulália
Es Canar
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
7
CANARIAS
GRAN CANARIA
143. Las Palmas
Las Canteras
144. Telde
Melenara
145. San Bartolomé de
Tirajana
El Inglés
San Agustín
Maspalomas
146. Mogán
Amadores
LANZAROTE
147. San Bartolomé
Guasimeta
148. Tías
Matagorda
Los Pocillos
Pila la Barrilla
149. Yaiza
Blanca
FUERTEVENTURA
150. Tuineje
Gran Tarajal
151. Pájara
Costa Calma
El Matorral
Butihondo
152. La Oliva
Grandes Playas
TENERIFE
153. Granadilla de Abona
El Médano
Leocadio Machado
154. Arona
Las Vistas
155. Adeje
Troya (I y II) (antigua las
Americas I y II)
Fañabé
156. Santiago del Teide
La Arena
157. Los Realejos
El Socorro
158. Puerto de la Cruz
Playa Jardín
159. Tacoronte
La Arena (Mesa del Mar)
LA PALMA
160. Breña Baja
Los Cancajos
161. Los Llanos de Aridane
Puerto Naos
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
8
GALICIA
PONTEVEDRA
162. Baiona
A Ladeira
Santa Marta
163. Nigrán
Patos
Praia América
Panxón
164. Vigo
A Punta
O Vao
Argazada
Rodas (Islas Cíes)
O Tombo do Gato
Canido
Fontaiña
165. Moaña
Praia do Con
166. Cangas de Morrazo
Areabrava
Nerga
Melide
Areamilla
Liméns
Vilariño
167. Marín
Aguete
Portocelo
Mogor
Loira
168. Poio
Cabeceira
Xiorto
169. Sanxenxo
Silgar
Caneliñas
Canelas
Paxariñas
Montalvo
Major
Foxos
Areas Gordas-A Lapa
Pragueira
Baltar
Bascuas
Areas
Panadeira
170. O Grove
Area da Cruz
A Lanzada
Rareiros (Paxareiro)
Area das Pipas
Area de Reboredo
171. Illa de Arousa
Area de Secada
Camaxe
172. Vilagarcía de Arousa
A Concha-Compostela
A CORUÑA
173. Boiro
Carragueiros
Barraña
A Retorta
Mañóns
174. Pobra do Caramiñal
Lombiña-Cabio
Illa de Laxe
A Barca
175. Ribeira
Coroso
Vilar
Corna
Touro
Río Azor
A Ameixida
176. Porto do Son
Cabeiro
Aguieira
As Furnas
177. Fisterra
Langosteira
178. Laxe
Praia Laxe
179. Ponteceso
Balarés
180. Laracha
Cayón
181. Arteixo
Combouzas
Valcobo
A Salsa
182. A Coruña
Riazor
San Amaro
Orzán
Lapas
Oza
183. Oleiros
Bastiagueiro
Mera
184. Miño
Miño Grande
Perbes
Praia da Ribeira (Pequeña)
185. Ferrol
Doniños
San Xurxo
Santa Comba
Ponzos
186. Valdoviño
Frouxeira
Do Río (Meirás)
O Rodo (Patin)
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
9
Baleo
Villarrube
187. Cedeira
Magdalena
188. Ortigueira
Morouzos
A Concha
189. Rianxo
Tanxil
190. Cee
Estorde
191. Dumbría
Ézaro
192. Carnota
Mar de Lira
193. Corcubión
Quenxe
194. Carballo
Razo
LUGO
195. Burela
A Marosa
O Portelo
196. O Vicedo
Xilloi
197. Xove
Esteiro
198. Cervo
O Torno
Cubelas
199. Foz
Areoura
Peizás
Llas
As Polas-Nois
A Rapadoira
Pampillosa
200. Barreiros
Benquerencia-Valea
Arealonga
As Pasadas
Lóngara
Coto
Acantilado/Remior
San Bartolo
Altar
201. Ribadeo
Os Castros- Illas
As Catedrais
ASTURIAS
202. Castropol
Peñarronda
203. Tapia de Casariego
Anguileiro I y II
204. Cudillero
San Pedro de Bocamar
205. Muros de Nalón
Aguilar
206. Soto del Barco
Los Quebrantos
207. Gozón
Luanco
208. Villaviciosa
Rodiles
209. Llanes
Toranda (Niembro)
Barro
Toró
Palombina
210. Ribadeva
La Franca
CANTABRIA
211. Santa Cruz de Bezana
San Juan de la Canal
212. Arnuero
La Arena
Quejo (El Sable)
213. Santoña
Berría
214. Castrourdiales
Ostende
RELACIÓN DE PLAYAS
GALARDONADAS CON LA BANDERA
AZUL 2007
PAÍS VASCO
VIZCAYA
215. Getxo
Azkorri
Ereaga
Arrigunaga
216. Plentzia
Plentzia
217. Ea
Ea
GUIPÚZCOA
218. Zumaia
Itzurun
219. Getaria
Malkorbe
10

 

L’escrutini minut a minut maig 27, 2007

Filed under: baix maestrat,país valencià,Països Catalans,videos — notanaprop @ 5:33 pm

23:55h. El diari NO TAN A PROP aconsegueix un nou rècord d’audiència amb 582 pàgines vistes en el dia de les eleccions. Amb l’escrutini minut a minut s’aconseguiren fins 20 visites màxim, simultànies i es mantingué per damunt dels 10 visitants on line durant més de tres hores. Gràcies per visitar-nos.

Corts Valencianes, el blau diputats del PP, en roig del PSPV i en verd diputats pel Compromis pel Pais Valencià23:46h. Resultats de Sant Jordi PP obté el 80,6% dels vots i 6 regidors, PSPV 18,39% i aconsegueix 1. Torre d’Endomench el PP perd la majoria absoluta es queda amb 2 regidors i AETT aconsegueix 3. Vilafranca el PSPV obté 8 regidors el PP 3. Consulteu el resultat del poble que us interessi aquí. Moltes gràcies a totes i a tots, i felicitats a les guanyadores i guanyadors.
23:44h. Terres de l’Ebre: Ulldecona, PSC-PM 5 regidors; CiU 3, UGI-FIC 2; Esquerra-AM 2; PP1. Tortosa CiU 10 regidors; PSC-PM 7; Esquerra-AM 2; ICV-EUIA-EPM 1; PP 1. Amposta: CiU 9 regidors, EA-Esquerra-AM 4, PSC-AM 4. Gandesa APG-FIC 5 regidors, CiU3, PSC-PM 1; Esquerra-AM1; PP 1. Móra d’Ebre CiU 6; PSC-PM 5; Esquerra-AM 2. Santa Bárbara CiU 6; PSC-PM 2; Esquerra-AM 2, PP 1. La Sènia PSC-PM 5; ICV-EUIA-EPM 4; PP 2; Esquerra-AM 1; CiU 1.
23:37h. Cabanes, PP 10 regidors, PSPV 3 i Esquerra Unida 1 amb Carles Mulet.
23:35h. Salzadella, el PP perd la majoria absoluta i es queda amb 308 vots i obté 3 regidors, victoria de la Plataforma, Junts per Salzadella, JPS 354 vots i 4 regidors.
Santa Magdalena el PP perd la majoria absoluta, i es queda amb 3 regidors i el PSPV obté 4.
23:29h. Onda PSPV 10 regidors, PP 8; AMI Onda 1; Bloc 1; España 2000 1;
A Fanzara el PP guanya per 13 vots. 193 vots PP i 4 regidors. PSPV 180 vots i 3 regidors
23:24: Alcalà de Xivert: PP 7, PSPV 4, GIP AXL 1; PLAA 1.
Cervera del Maestre: PSPV 5, PP 2
23:20h. Sant Mateu, el PP revalida la majoria absoluta.
23:16h. Càlig. PSPV guanya per 4 vots d’avantatge al PP, i obté 4 regidors, PP 4, i 1 la Plataforma Units per Càlig.
23:08h. Incidents a Fanzara el poble de l’abocador RTP. La Guàrdia Civil ha d’acudir per permetre exercir el dret de vot a uns empadronats a Fanzara i de Romania. Millor ho llegiu aquí.
22:46h. Onda el PSPV perd la majoria absoluta 8 regidors; PP 8 regidors; Bloc 1, Independents 1, España 2000, 1
22:42h. A Peníscola el PP revalida la majoria absoluta, guanyant un regidor més, PP 9, Canvi i Progrés obté 2 regidors, PSPV 1, i Bloc 1 regidoria. A Benicàssim 8 regidors el PSPV de Francesc Colomer, 6 el PP; 1 ARB;1 EU;1 Bloc.
22:36h. Autonòmiques. Amb el 31,61%, el PP amplia l’avantatge amb el 51% dels vots obtindria 54 diputats, el PSPV 38 i Compromís continua amb 7.
22:34h. Vinaròs resultats al 100% escrutat, el PP obté 10 regidors, el PSPV 7, PVI Partit de Vinaròs Independent 3, i el Bloc 1.
22:32h. Carlos Fabra, PP obté un diputat provincial més que les anteriors municipals i continuarà amb majoría absoluta a la Diputació de Castelló.
22:30h. España 2000 obté un regidor a Onda.
22:28h. Resultats definitius a Benicarló: PP 12; PSPV 7 i Bloc 2.
22: 23h. Junts pel nostre poble guanya les eleccions a les Coves de Vinromà. Jacobo Salvador president de la plataforma contrària a l’abocador RTP serà el nou alcalde. 22:21h. El PP perd la majoria absoluta a Vila-real per 20 vots.
22: 18h Orpesa el PP obté la majoria absoluta.
22:14: A la Vall d’Uixó, Borriana, Vilafames, i Cabanes el PP obté la majoria absoluta,
20:10h. Francisco Martínez, continuarà d’alcalde a la Vall d’Alba, el PP obté 8 regidors i el PSPV 3, a Càlig guanya el PSPV per quatre vots.
22:09h. Autonòmiques, 23,10% escrutat, el PP puja el percentatge de vots al 50,73%, i el PSPV obté 36,46% dels vots i el Compromís el 7,41%.
22:05h. Autonòmiques primeres dades amb el 20,31%% escrutat el PP obté el 50,44% dels vots i obtindria 53 diputats; PSPV 39 i 7 diputats Compromís pel País Valencià. Veure dades a l’instant.
21:55h. A Morella amb el 100% el PSPV obté majoria absoluta amb 7 regidors i 4 el PP. A Vila-Real amb el 80% escrutat PP10regidors; PSPV 8; EU2 i Bloc 2. A la Vall d’Uixó, el PP obté 11; PSPV 8 i EU 2. A Borriana amb el 70% escrutat, els resultats donen 10 el PP; 9 el PSPV, 1 Ciutadans per Borriana i 1 Coalició Valenciana.
21:32h. A Castelló, amb un 50% escrutat, dóna majoria absoluta al PP 15 , PSPV 11, i el Bloc quedaria amb 1. A Alacant el PSPV obtindria la majoria absoluta.
21:12h. Benicarló amb una participació d’un 60,1% i quan es porta un 40 % escrutat els resultats donen la majoria absoluta amb 12 regidors al PP, 7 PSPV i 2 al Bloc a Benicarló. Veure les dades a l’instant.
20:55. A Castelló ciutat dóna PP 12-14; PSPV 11-13 i Bloc 1-2
20:51 El sondeig d’Ipsos-Eco a les autonòmiques dóna els següents diputats: a Castelló: PP -11-13; PSPV 9-11 ; Compromís 2-3. A València: PP 21-22; PSPV 14-16; Compromís 2-3.20:47h. . Es confirma la devallada en la participació a nivell estatal -50,55%- i en general també al País Valencià -54,5%- a les 18h, respecte a les anteriors municipals -54,35% estat-58,1% País Valencià- que ja van aconseguir una molt baixa participació. La gent no s’ha sentit motivada per anar a votar, en especial a les poblacions més grans és on més baixa, per exemple a Vinaròs només era d’un 50% a les 18h. Veure la participació a tots els pobles del Maestrat a les 18h.
20:10h A les Corts Valencianes, segons el sondeig a peu de col·legi fet per Ipsos-Ecoconsulting el PP renovaria la majoria absoluta amb 50/53 diputats, el PSPV 37/40 diputats i Compromís quedaria amb 7/9 diputats. El PP guanyaria a la ciutat de València, i a Castelló i Alacant el sondeig no determina clarament la majoria absolutaA Alacant PP 14-16, PSPV 13-15; Esquerra Unida 0-1. A Gandia i Vila-real guanya el PSPV encara que a falta de pactar amb el Bloc.
20:00h Segons el sondeig fet a la porta dels col·legis electorals per Ipsos-Ecoconsulting a Benicarló, el PP obtindria la majoria absoluta amb 11-13 regidors, PSPV 8-9 i el Bloc 1-2.
19:30h. Fort augment de participació als pobles on volíen ubicar els abocadors RTP. Així a les 18 h, a la Salzadella, la participació superava el 81,12% mentre que el percentatge a la mateixa hora de fa quatre anys era de 68,38%. A Les Coves la participació a les 18h, supera el 76,49%. A Fanzara. L’excepció es troba a Fanzara on han participat el 68,76% quan fa quatre anys era del 81,07%. Amb un cens de 445 electors, fortament incrementat per la tupinada, tal com va asegurar la regidora del PP d’Argelita -no m’ho crec!, vull sentir-la ara mateix, com ho diu-, la participació podria augmentar força si es comptabilitzen els que es sospita siguin nombrosos vots per correu.

 

Resultats de les eleccions a totes les poblacions dels Països Catalans: País Valencià, Catalunya i Ses Illes.

Filed under: baix maestrat,país valencià — notanaprop @ 3:23 pm

Resultats eleccions municipals i autonòmiques 2011 poble a poble. Cliqueja aquí:  

Els resultats de les eleccions municipals i autonómiques minut a minut, el proper diumenge per la nit al Diari NO TAN A PROP.

Anteriors eleccions

Resultats 2007 a les Corts del País Valencià

Resultats al Parlament de Ses Illes Balears

Seguiment en directe, minut a minut de la jornada electoral, que també podeu seguir a través de les webs especials dels governs català, valencià, balear i espanyol.

Eleccions a l’Alguer Avui també hi ha eleccions municipals a un altre punt del país, a l’Alguer. En aquest cas, els col·legis obren avui diumenge de les vuit del matí fins a les deu del vespre i demà, de les set del matí a les tres de la tarda. Des d’aquesta web de l’Ajuntament de l’Alguer podreu seguir l’escrutini en directe, un cop tanquin els col·legis.

Cliqueja a encara hi ha més per llegir per veure i desprès damunt del nom del poble per obtenir los resultats de les últimes elecciones municipals, aquesta plana s’actualitzarà automàticament amb els del diumenge tan prompte estiguin disponibles:

Aín
Albocàsser
Alcalà de Xivert
Alcora (L’)
Alcudia de Veo
Alfondeguilla
Algimia de Almonacid
Almazora/Almassora
Almedíjar
Almenara
Alquerías del Niño Perdido
Altura
Arañuel
Ares del Maestre
Argelita
Artana
Atzeneta del Maestrat
Ayódar
Azuébar
Barracas
Bejís
Benafer
Benafigos
Benasal
Benicarló
Benicasim/Benicàssim
Benlloch
Betxí
Borriol
Burriana
Cabanes
Cálig
Canet lo Roig
Castell de Cabres
Castellfort
Castellnovo
Castellón de la Plana/Castelló de la Pla
Castillo de Villamalefa
Catí
Caudiel
Cervera del Maestre
Chert/Xert
Chilches
Chodos/Xodos
Chóvar
Cinctorres
Cirat
Cortes de Arenoso
Costur
Coves de Vinromà (Les)
Culla
Eslida
Espadilla
Fanzara
Figueroles
Forcall
Fuente la Reina
Fuentes de Ayódar
Gaibiel
Geldo
Herbés
Higueras
Jana (La)
Jérica
Llosa (La)
Lucena del Cid
Ludiente
Mata (La)
Matet
Moncofa
Montán
Montanejos
Morella
Navajas
Nules
Olocau del Rey
Onda
Oropesa del Mar/Orpesa
Palanques
Pavías
Peñíscola
Pina de Montalgrao
Pobla de Benifassà (La)
Pobla Tornesa (La)
Portell de Morella
Puebla de Arenoso
Ribesalbes
Rossell
Sacañet
Salzadella (La)
San Jorge
San Rafael del Río
Sant Joan de Moró
Sant Mateu
Santa Magdalena de Pulpis
Sarratella
Segorbe
Sierra Engarcerán
Soneja
Sot de Ferrer
Sueras/Suera
Tales
Teresa
Tírig
Todolella
Toga
Torás
Toro (El)
Torralba del Pinar
Torre d’En Besora (La)
Torre Endoménech
Torreblanca
Torrechiva
Traiguera
Useras/Useres (Les)
Vall d’Alba
Vall d’Uixó (La)
Vall de Almonacid
Vallat
Vallibona
Vilafamés
Vilanova d’Alcolea
Vilar de Canes
Villafranca del Cid
Villahermosa del Río
Villamalur
Villanueva de Viver
Villarreal/Vila-real
Villavieja
Villores
Vinaròs
Vistabella del Maestrazgo
Viver
Zorita del Maestrazgo
Zucaina

Alacant

Ademuz
Ador
Agullent
Aielo de Malferit
Alaquàs
Albaida
Albal
Albalat de la Ribera
Albalat dels Sorells
Albalat dels Tarongers
Alberic
Alborache
Alboraya
Albuixech
Alcácer
Alcàntera de Xúquer
Alcublas
Alcúdia (L’)
Alcúdia de Crespins (L’)
Aldaia
Alfafar
Alfara de Algimia
Alfara del Patriarca
Alfarp
Alfarrasí
Alfauir
Algar de Palancia
Algemesí
Algimia de Alfara
Alginet
Almàssera
Almiserà
Almoines
Almussafes
Alpuente
Alquería de la Condesa/Alqueria de la Co
Alzira
Andilla
Anna
Antella
Aras de Alpuente
Atzeneta d’Albaida
Ayelo de Rugat
Ayora
Barx
Barxeta
Bèlgida
Bellreguard
Bellús
Benagéber
Benaguasil
Benavites
Beneixida
Benetússer
Beniarjó
Beniatjar
Benicolet
Benifaió
Benifairó de la Valldigna
Benifairó de les Valls
Beniflá
Benigánim
Benimodo
Benimuslem
Beniparrell
Benirredrà
Benisanó
Benisoda
Benisuera
Bétera
Bicorp
Bocairent
Bolbaite
Bonrepòs i Mirambell
Bufalí
Bugarra
Buñol
Burjassot
Calles
Camporrobles
Canals
Canet d’En Berenguer
Carcaixent
Cárcer
Carlet
Carrícola
Casas Altas
Casas Bajas
Casinos
Castelló de Rugat
Castellonet de la Conquesta
Castielfabib
Catadau
Catarroja
Caudete de las Fuentes
Cerdà
Chella
Chelva
Chera
Cheste
Chiva
Chulilla
Cofrentes
Corbera
Cortes de Pallás
Cotes
Cullera
Daimús
Domeño
Dos Aguas
Eliana (L’)
Emperador
Enguera
Enova (L’)
Estivella
Estubeny
Faura
Favara
Foios
Font d’En Carròs (La)
Font de la Figuera (La)
Fontanars dels Alforins
Fortaleny
Fuenterrobles
Gandia
Gátova
Gavarda
Genovés
Gestalgar
Gilet
Godella
Godelleta
Granja de la Costera (La)
Guadasequies
Guadassuar
Guardamar
Higueruelas
Jalance
Jarafuel
Llanera de Ranes
Llaurí
Llíria
Llocnou de Sant Jeroni
Llombai
Llosa de Ranes
Llutxent
Loriguilla
Losa del Obispo
Lugar Nuevo de Fenollet
Lugar Nuevo de la Corona
Macastre
Manises
Manuel
Marines
Masalavés
Massalfassar
Massamagrell
Massanassa
Meliana
Millares
Miramar
Mislata
Mogente/Moixent
Moncada
Monserrat
Montaverner
Montesa
Montichelvo
Montroy
Museros
Náquera
Navarrés
Novelé/Novetlè
Oliva
Olleria (L’)
Olocau
Ontinyent
Otos
Paiporta
Palma de Gandía
Palmera
Palomar
Paterna
Pedralba
Petrés
Picanya
Picassent
Piles
Pinet
Pobla de Farnals (La)
Pobla de Vallbona (La)
Pobla del Duc (La)
Pobla Llarga (La)
Polinyà de Xúquer
Potríes
Puçol
Puebla de San Miguel
Puig
Quart de les Valls
Quart de Poblet
Quartell
Quatretonda
Quesa
Rafelbuñol/Rafelbunyol
Rafelcofer
Rafelguaraf
Ráfol de Salem
Real de Gandía
Real de Montroi
Requena
Riba-roja de Túria
Riola
Rocafort
Rotglá y Corberá
Rótova
Rugat
Sagunto/Sagunt
Salem
San Antonio de Benagéber
San Juan de nova
Sedaví
Segart
Sellent
Sempere
Senyera
Serra
Siete Aguas
Silla
Simat de la Valldigna
Sinarcas
Sollana
Sot de Chera
Sueca
Sumacàrcer
Tavernes Blanques
Tavernes de la Valldigna
Teresa de Cofrentes
Terrateig
Titaguas
Torrebaja
Torrella
Torrent
Torres Torres
Tous
Tuéjar
Turís
Utiel
Valencia
Vallada
Vallanca
Vallés
Venta del Moro
Vilamarxant
Villalonga
Villanueva de Castellón
Villar del Arzobispo
Villargordo del Cabriel
Vinalesa
Xàtiva
Xeraco
Xeresa
Xirivella
Yátova
Yesa (La)
Zarra

València

Adsubia
Agost
Agres
Aigües
Albatera
Alcalalí
Alcocer de Planes
Alcoleja
Alcoy/Alcoi
Alfafara
Alfàs del Pi (L’)
Algorfa
Algueña
Alicante/Alacant
Almoradí
Almudaina
Alqueria d’Asnar (L’)
Altea
Aspe
Balones
Banyeres de Mariola
Benasau
Beneixama
Benejúzar
Benferri
Beniarbeig
Beniardá
Beniarrés
Benichembla
Benidoleig
Benidorm
Benifallim
Benifato
Benijófar
Benilloba
Benillup
Benimantell
Benimarfull
Benimassot
Benimeli
Benissa
Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (El
Biar
Bigastro
Bolulla
Busot
Callosa d’En Sarrià
Callosa de Segura
Calpe/Calp
Campello (El)
Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)
Cañada
Castalla
Castell de Castells
Catral
Cocentaina
Confrides
Cox
Crevillente
Daya Nueva
Daya Vieja
Dénia
Dolores
Elche/Elx
Elda
Facheca
Famorca
Finestrat
Formentera del Segura
Gaianes
Gata de Gorgos
Gorga
Granja de Rocamora
Guadalest
Guardamar del Segura
Hondón de las Nieves
Hondón de los Frailes
Ibi
Jacarilla
Jalón/Xaló
Jávea/Xàbia
Jijona/Xixona
Llíber
Lorcha/Orxa (L’)
Millena
Monforte del Cid
Monóvar/Monòver
Montesinos (Los)
Murla
Muro de Alcoy
Mutxamel
Novelda
Nucia (La)
Ondara
Onil
Orba
Orihuela
Orxeta
Parcent
Pedreguer
Pego
Penàguila
Petrer
Pilar de la Horadada
Pinoso
Planes
Poblets (Els)
Polop
Quatretondeta
Rafal
Ráfol de Almunia
Redován
Relleu
Rojales
Romana (La)
Sagra
Salinas
San Fulgencio
San Isidro
San Juan de Alicante
San Miguel de Salinas
San Vicente del Raspeig
Sanet y Negrals
Santa Pola
Sax
Sella
Senija
Tárbena
Teulada
Tibi
Tollos
Tormos
Torremanzanas/Torre de les Maçanes (La)
Torrevieja
Vall d’Alcalà (La)
Vall de Ebo
Vall de Gallinera
Vall de Laguart
Verger (El)
Villajoyosa/Vila Joiosa (La)
Villena

Barcelona

Abrera
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès (L’)
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bellprat
Berga
Bigues i Riells
Borredà
Bruc (El)
Brull (El)
Cabanyes (Les)
Cabrera d’Igualada
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes d’Estrac
Caldes de Montbui
Calella
Calldetenes
Callús
Calonge de Segarra
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l’Areny
Castellar de n’Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Collsuspina
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Espunyola (L’)
Estany (L’)
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès (Les)
Gaià
Gallifa
Garriga (La)
Gavà
Gelida
Gironella
Gisclareny
Granada (La)
Granera
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat (L’)
Hostalets de Pierola (Els)
Igualada
Jorba
Llacuna (La)
Llagosta (La)
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell
Martorelles
Masies de Roda (Les)
Masies de Voltregà (Les)
Masnou (El)
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montclar
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Muntanyola
Mura
Navarcles
Navàs
Nou de Berguedà (La)
Odena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Orrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau de Plegamans
Pallejà
Palma de Cervelló (La)
Papiol (El)
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Pla del Penedès (El)
Pobla de Claramunt (La)
Pobla de Lillet (La)
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort (El)
Pontons
Prat de Llobregat (El)
Prats de Lluçanès
Prats de Rei (Els)
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puig-reig
Puigdàlber
Pujalt
Quar (La)
Rajadell
Rellinars
Ripollet
Roca del Vallès (La)
Roda de Ter
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit
Sabadell
Sagàs
Saldes
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d’Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Sadurní d’Osormort
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria d’Oló
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Sobremunt
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Taradell
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torre de Claramunt (La)
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d’Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Veciana
Vic
Vilada
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix
Lleida

Abella de la Conca
Ager
Agramunt
Aitona
Alamús (Els)
Alàs i Cerc
Albagés (L’)
Albatàrrec
Albesa
Albi (L’)
Alcanó
Alcarràs
Alcoletge
Alfarràs
Alfés
Algerri
Alguaire
Alins
Almacelles
Almatret
Almenar
Alòs de Balaguer
Alpicat
Alt Aneu
Anglesola
Arbeca
Arres
Arsèguel
Artesa de Lleida
Artesa de Segre
Aspa
Avellanes i Santa Linya (Les)
Baix Pallars
Balaguer
Barbens
Baronia de Rialb (La)
Bassella
Bausen
Belianes
Bell-lloc d’Urgell
Bellaguarda
Bellcaire d’Urgell
Bellmunt d’Urgell
Bellpuig
Bellver de Cerdanya
Bellvís
Benavent de Segrià
Biosca
Bòrdes (Es)
Borges Blanques (Les)
Bossòst
Bovera
Cabanabona
Cabó
Camarasa
Canejan
Castell de Mur
Castellar de la Ribera
Castelldans
Castellnou de Seana
Castelló de Farfanya
Castellserà
Cava
Cervera
Cervià de les Garrigues
Ciutadilla
Clariana de Cardener
Cogul (El)
Coll de Nargó
Coma i la Pedra (La)
Conca de Dalt
Corbins
Cubells
Espluga Calba (L’)
Espot
Estamariu
Estaràs
Esterri d’Aneu
Esterri de Cardós
Farrera
Fígols i Alinyà
Floresta (La)
Fondarella
Foradada
Fuliola (La)
Fulleda
Gavet de la Conca
Gimenells i el Pla de la Font
Golmés
Gósol
Granadella (La)
Granja d’Escarp (La)
Granyanella
Granyena de les Garrigues
Granyena de Segarra
Guimerà
Guingueta D’Aneu (La)
Guissona
Guixers
Isona i Conca Dellà
Ivars d’Urgell
Ivars de Noguera
Ivorra
Josa i Tuixén
Juncosa
Juneda
Les
Linyola
Lladorre
Lladurs
Llardecans
Llavorsí
Lleida
Lles de Cerdanya
Llimiana
Llobera
Maials
Maldà
Massalcoreig
Massoteres
Menàrguens
Miralcamp
Mollerussa
Molsosa (La)
Montellà i Martinet
Montferrer i Castellbò
Montgai
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Nalec
Naut Aran
Navès
Odèn
Oliana
Oliola
Olius
Oluges (Les)
Omellons (Els)
Omells de na Gaia (Els)
Organyà
Os de Balaguer
Ossó de Sió
Palau d’Anglesola (El)
Penelles
Peramola
Pinell de Solsonès
Pinós
Plans de Sió (Els)
Poal (El)
Pobla de Cérvoles (La)
Pobla de Segur (La)
Pont de Bar (El)
Pont de Suert (El)
Ponts
Portella (La)
Prats i Sansor
Preixana
Preixens
Prullans
Puiggròs
Puigverd d’Agramunt
Puigverd de Lleida
Rialp
Ribera d’Ondara
Ribera d’Urgellet
Riner
Riu de Cerdanya
Rosselló
Salàs de Pallars
Sanaüja
Sant Esteve de la Sarga
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Llorenç de Morunys
Sant Martí de Riucorb
Sant Ramon
Sarroca de Bellera
Sarroca de Lleida
Senterada
Sentiu de Sió (La)
Seròs
Seu d’Urgell (La)
Sidamon
Soleràs (El)
Solsona
Soriguera
Sort
Soses
Sudanell
Sunyer
Talarn
Talavera
Tàrrega
Tarrés
Tarroja de Segarra
Térmens
Tírvia
Tiurana
Torà
Torms (Els)
Tornabous
Torre de Cabdella (La)
Torre-serona
Torrebesses
Torrefarrera
Torrefeta i Florejacs
Torregrossa
Torrelameu
Torres de Segre
Tremp
Vall de Boí (La)
Vall de Cardós
Vallbona de les Monges
Vallfogona de Balaguer
Valls d’Aguilar (Les)
Valls de Valira (Les)
Vansa i Fórnols (La)
Verdú
Vielha e Mijaran
Vila-sana
Vilagrassa
Vilaller
Vilamòs
Vilanova de Bellpuig
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de la Barca
Vilanova de Meià
Vilanova de Segrià
Vilosell (El)
Vinaixa

Girona

Agullana
Aiguaviva
Albanyà
Albons
Alp
Amer
Anglès
Arbúcies
Argelaguer
Armentera (L’)
Avinyonet de Puigventós
Banyoles
Bàscara
Begur
Bellcaire d’Empordà
Besalú
Bescanó
Beuda
Bisbal d’Empordà (La)
Biure
Blanes
Boadella d’Empordà
Bolvir
Bordils
Borrassà
Breda
Brunyola
Cabanelles
Cabanes
Cadaqués
Caldes de Malavella
Calonge
Camós
Campdevànol
Campelles
Campllong
Camprodon
Canet d’Adri
Cantallops
Capmany
Cassà de la Selva
Castell-Platja d’Aro
Castellfollit de la Roca
Castelló d’Empúries
Cellera de Ter (La)
Celrà
Cervià de Ter
Cistella
Colera
Colomers
Corçà
Cornellà del Terri
Crespià
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’He
Darnius
Das
Escala (L’)
Espinelves
Espolla
Esponellà
Far d’Empordà (El)
Figueres
Flaçà
Foixà
Fontanals de Cerdanya
Fontanilles
Fontcoberta
Forallac
Fornells de la Selva
Fortià
Garrigàs
Garrigoles
Garriguella
Ger
Girona
Gombrèn
Gualta
Guils de Cerdanya
Hostalric
Isòvol
Jafre
Jonquera (La)
Juià
Lladó
Llagostera
Llambilles
Llanars
Llançà
Llers
Llívia
Lloret de Mar
Llosses (Les)
Maçanet de Cabrenys
Maçanet de la Selva
Madremanya
Maià de Montcal
Masarac
Massanes
Meranges
Mieres
Mollet de Peralada
Molló
Mont-ras
Montagut
Navata
Ogassa
Olot
Ordis
Osor
Palafrugell
Palamós
Palau de Santa Eulàlia
Palau-sator
Palau-saverdera
Palol de Revardit
Pals
Pardines
Parlavà
Pau
Pedret i Marzà
Pera (La)
Peralada
Planes d’Hostoles (Les)
Planoles
Pont de Molins
Pontós
Porqueres
Port de la Selva (El)
Portbou
Preses (Les)
Puigcerdà
Quart
Queralbs
Rabós
Regencós
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Riudarenes
Riudaura
Riudellots de la Selva
Riumors
Roses
Rupià
Sales de Llierca
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Aniol de Finestres
Sant Climent Sescebes
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Ferriol
Sant Gregori
Sant Hilari Sacalm
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Joan les Fonts
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Sant Llorenç de la Muga
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sant Miquel de Campmajor
Sant Miquel de Fluvià
Sant Mori
Sant Pau de Segúries
Sant Pere Pescador
Santa Coloma de Farners
Santa Cristina d’Aro
Santa Llogaia d’Alguema
Santa Pau
Sarrià de Ter
Saus
Selva de Mar (La)
Serinyà
Serra de Daró
Setcases
Sils
Siurana
Susqueda
Tallada d’Empordà (La)
Terrades
Torrent
Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí
Tortellà
Toses
Tossa de Mar
Ullà
Ullastret
Ultramort
Urús
Vajol (La)
Vall d’en Bas (La)
Vall de Bianya (La)
Vall-llobrega
Vallfogona de Ripollès
Ventalló
Verges
Vidrà
Vidreres
Vila-sacra
Vilabertran
Vilablareix
Viladamat
Viladasens
Vilademuls
Viladrau
Vilafant
Vilajuïga
Vilallonga de Ter
Vilamacolum
Vilamalla
Vilamaniscle
Vilanant
Vilaür
Vilobí d’Onyar
Vilopriu

Tarragona

Aiguamúrcia
Albinyana
Albiol (L’)
Alcanar
Alcover
Aldea (L’)
Aldover
Aleixar (L’)
Alfara de Carles
Alforja
Alió
Almoster
Altafulla
Ametlla de Mar (L’)
Ampolla (L’)
Amposta
Arboç (L’)
Arbolí
Argentera (L’)
Arnes
Ascó
Banyeres del Penedès
Barberà de la Conca
Batea
Bellmunt del Priorat
Bellvei
Benifallet
Benissanet
Bisbal de Falset (La)
Bisbal del Penedès (La)
Blancafort
Bonastre
Borges del Camp (Les)
Bot
Botarell
Bràfim
Cabacés
Cabra del Camp
Calafell
Camarles
Cambrils
Capafonts
Capçanes
Caseres
Castellvell del Camp
Catllar (El)
Colldejou
Conesa
Constantí
Corbera d’Ebre
Cornudella de Montsant
Creixell
Cunit
Deltebre
Duesaigües
Espluga de Francolí (L’)
Falset
Fatarella (La)
Febró (La)
Figuera (La)
Figuerola del Camp
Flix
Forès
Freginals
Galera (La)
Gandesa
Garcia
Garidells (Els)
Ginestar
Godall
Gratallops
Guiamets (Els)
Horta de Sant Joan
Lloar (El)
Llorac
Llorenç del Penedès
Marçà
Margalef
Mas de Barberans
Masdenverge
Masllorenç
Masó (La)
Maspujols
Masroig (El)
Milà (El)
Miravet
Molar (El)
Mont-ral
Mont-roig del Camp
Montblanc
Montbrió del Camp
Montferri
Montmell (El)
Móra d’Ebre
Móra la Nova
Morell (El)
Morera de Montsant (La)
Nou de Gaià (La)
Nulles
Pallaresos (Els)
Palma d’Ebre (La)
Passanant
Paüls
Perafort
Perelló (El)
Piles (Les)
Pinell de Brai (El)
Pira
Pla de Santa Maria (El)
Pobla de Mafumet (La)
Pobla de Massaluca (La)
Pobla de Montornès (La)
Poboleda
Pont d’Armentera (El)
Pontils
Porrera
Pradell de la Teixeta
Prades
Prat de Comte
Pratdip
Puigpelat
Querol
Rasquera
Renau
Reus
Riba (La)
Riba-roja d’Ebre
Riera de Gaià (La)
Riudecanyes
Riudecols
Riudoms
Rocafort de Queralt
Roda de Barà
Rodonyà
Roquetes
Rourell (El)
Salomó
Salou
Sant Carles de la Ràpita
Sant Jaume d’Enveja
Sant Jaume dels Domenys
Santa Bàrbara
Santa Coloma de Queralt
Santa Oliva
Sarral
Savallà del Comtat
Secuita (La)
Selva del Camp (La)
Senan
Sénia (La)
Solivella
Tarragona
Tivenys
Tivissa
Torre de Fontaubella (La)
Torre de l’Espanyol (La)
Torredembarra
Torroja del Priorat
Tortosa
Ulldecona
Ulldemolins
Vallclara
Vallfogona de Riucorb
Vallmoll
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Vendrell (El)
Vespella de Gaià
Vila-rodona
Vila-seca
Vilabella
Vilalba dels Arcs
Vilallonga del Camp
Vilanova d’Escornalbou
Vilanova de Prades
Vilaplana
Vilaverd
Vilella Alta (La)
Vilella Baixa (La)
Vimbodí
Vinebre
Vinyols i els Arcs
Xerta

Ses Illes

Alaior
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Castell (Es)
Ciutadella de Menorca
Consell
Costitx
Deyá
Eivissa
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Ferreries
Formentera
Fornalutx
Inca
Lloret de Vista Alegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Mahón
Manacor
Mancor de la Vall
María de la Salut
Marratxí
Mercadal (Es)
Migjorn Gran (Es)
Montuïri
Muro
Palma de Mallorca
Petra
Pobla (Sa)
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Salines (Ses)
San José
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan
Sant Joan de Labritja
Sant Llorenç des Cardassar
Sant Lluís
Santa Eugènia
Santa Eulalia del Río
Santa Margalida
Santa María del Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemosa
Vilafranca de Bonany

 

L’escàndol dels vicepresidents de la Diputació de Castelló per la tele maig 24, 2007

Filed under: baix maestrat,país valencià,peníscola,urbanisme,videos — notanaprop @ 6:54 pm

L’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, surt a la tele d’àmbit nacional.

Saber més: Empadronats a Sant Jordi
La virtud de l’estalvi

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 168 other followers